ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 63)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  స పూర్వ్యో మహానాం వేనః క్రతుభిర్ ఆనజే |
  యస్య ద్వారా మనుష్ పితా దేవేషు ధియ ఆనజే || 8-063-01

  దివో మానం నోత్ సదన్ సోమపృష్ఠాసో అద్రయః |
  ఉక్థా బ్రహ్మ చ శంస్యా || 8-063-02

  స విద్వాఅఙ్గిరోభ్య ఇన్ద్రో గా అవృణోద్ అప |
  స్తుషే తద్ అస్య పౌంస్యమ్ || 8-063-03

  స ప్రత్నథా కవివృధ ఇన్ద్రో వాకస్య వక్షణిః |
  శివో అర్కస్య హోమన్య్ అస్మత్రా గన్త్వ్ అవసే || 8-063-04

  ఆద్ ఊ ను తే అను క్రతుం స్వాహా వరస్య యజ్యవః |
  శ్వాత్రమ్ అర్కా అనూషతేన్ద్ర గోత్రస్య దావనే || 8-063-05

  ఇన్ద్రే విశ్వాని వీర్యా కృతాని కర్త్వాని చ |
  యమ్ అర్కా అధ్వరం విదుః || 8-063-06

  యత్ పాఞ్చజన్యయా విశేన్ద్రే ఘోషా అసృక్షత |
  అస్తృణాద్ బర్హణా విపో ऽర్యో మానస్య స క్షయః || 8-063-07

  ఇయమ్ ఉ తే అనుష్టుతిశ్ చకృషే తాని పౌంస్యా |
  ప్రావశ్ చక్రస్య వర్తనిమ్ || 8-063-08

  అస్య వృష్ణో వ్యోదన ఉరు క్రమిష్ట జీవసే |
  యవం న పశ్వ ఆ దదే || 8-063-09

  తద్ దధానా అవస్యవో యుష్మాభిర్ దక్షపితరః |
  స్యామ మరుత్వతో వృధే || 8-063-10

  బళ్ ఋత్వియాయ ధామ్న ఋక్వభిః శూర నోనుమః |
  జేషామేన్ద్ర త్వయా యుజా || 8-063-11

  అస్మే రుద్రా మేహనా పర్వతాసో వృత్రహత్యే భరహూతౌ సజోషాః |
  యః శంసతే స్తువతే ధాయి పజ్ర ఇన్ద్రజ్యేష్ఠా అస్మాఅవన్తు దేవాః || 8-063-12