ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 62)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రో అస్మా ఉపస్తుతిమ్ భరతా యజ్ జుజోషతి |
  ఉక్థైర్ ఇన్ద్రస్య మాహినం వయో వర్ధన్తి సోమినో|
  భద్రా ఇన్ద్రస్య రాతయః || 8-062-01

  అయుజో అసమో నృభిర్ ఏకః కృష్టీర్ అయాస్యః |
  పూర్వీర్ అతి ప్ర వావృధే విశ్వా జాతాన్య్ ఓజసా |
  భద్రా ఇన్ద్రస్య రాతయః || 8-062-02

  అహితేన చిద్ అర్వతా జీరదానుః సిషాసతి |
  ప్రవాచ్యమ్ ఇన్ద్ర తత్ తవ వీర్యాణి కరిష్యతో|
  భద్రా ఇన్ద్రస్య రాతయః || 8-062-03

  ఆ యాహి కృణవామ త ఇన్ద్ర బ్రహ్మాణి వర్ధనా |
  యేభిః శవిష్ఠ చాకనో భద్రమ్ ఇహ శ్రవస్యతే |
  భద్రా ఇన్ద్రస్య రాతయః || 8-062-04

  ధృషతశ్ చిద్ ధృషన్ మనః కృణోషీన్ద్ర యత్ త్వమ్ |
  తీవ్రైః సోమైః సపర్యతో నమోభిః ప్రతిభూషతో|
  భద్రా ఇన్ద్రస్య రాతయః || 8-062-05

  అవ చష్ట ఋచీషమో ऽవతాఇవ మానుషః |
  జుష్ట్వీ దక్షస్య సోమినః సఖాయం కృణుతే యుజమ్|
  భద్రా ఇన్ద్రస్య రాతయః || 8-062-06

  విశ్వే త ఇన్ద్ర వీర్యం దేవా అను క్రతుం దదుః |
  భువో విశ్వస్య గోపతిః పురుష్టుత భద్రా ఇన్ద్రస్య రాతయః || 8-062-07

  గృణే తద్ ఇన్ద్ర తే శవ ఉపమం దేవతాతయే |
  యద్ ధంసి వృత్రమ్ ఓజసా శచీపతే భద్రా ఇన్ద్రస్య రాతయః || 8-062-08

  సమనేవ వపుష్యతః కృణవన్ మానుషా యుగా |
  విదే తద్ ఇన్ద్రశ్ చేతనమ్ అధ శ్రుతో భద్రా ఇన్ద్రస్య రాతయః || 8-062-09

  ఉజ్ జాతమ్ ఇన్ద్ర తే శవ ఉత్ త్వామ్ ఉత్ తవ క్రతుమ్ |
  భూరిగో భూరి వావృధుర్ మఘవన్ తవ శర్మణి |
  భద్రా ఇన్ద్రస్య రాతయః || 8-062-10

  అహం చ త్వం చ వృత్రహన్ సం యుజ్యావ సనిభ్య ఆ |
  అరాతీవా చిద్ అద్రివో ऽను నౌ శూర మంసతే |
  భద్రా ఇన్ద్రస్య రాతయః || 8-062-11

  సత్యమ్ ఇద్ వా ఉ తం వయమ్ ఇన్ద్రం స్తవామ నానృతమ్ |
  మహాఅసున్వతో వధో భూరి జ్యోతీంషి సున్వతో |
  భద్రా ఇన్ద్రస్య రాతయః || 8-062-12