ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 61)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉభయం శృణవచ్ చ న ఇన్ద్రో అర్వాగ్ ఇదం వచః |
  సత్రాచ్యా మఘవా సోమపీతయే ధియా శవిష్ఠ ఆ గమత్ || 8-061-01
  తం హి స్వరాజం వృషభం తమ్ ఓజసే ధిషణే నిష్టతక్షతుః |
  ఉతోపమానామ్ ప్రథమో ని షీదసి సోమకామం హి తే మనః || 8-061-02
  ఆ వృషస్వ పురూవసో సుతస్యేన్ద్రాన్ధసః |
  విద్మా హి త్వా హరివః పృత్సు సాసహిమ్ అధృష్టం చిద్ దధృష్వణిమ్ || 8-061-03
  అప్రామిసత్య మఘవన్ తథేద్ అసద్ ఇన్ద్ర క్రత్వా యథా వశః |
  సనేమ వాజం తవ శిప్రిన్న్ అవసా మక్షూ చిద్ యన్తో అద్రివః || 8-061-04
  శగ్ధ్య్ ఊ షు శచీపత ఇన్ద్ర విశ్వాభిర్ ఊతిభిః |
  భగం న హి త్వా యశసం వసువిదమ్ అను శూర చరామసి || 8-061-05
  పౌరో అశ్వస్య పురుకృద్ గవామ్ అస్య్ ఉత్సో దేవ హిరణ్యయః |
  నకిర్ హి దానమ్ పరిమర్ధిషత్ త్వే యద్-యద్ యామి తద్ ఆ భర || 8-061-06
  త్వం హ్య్ ఏహి చేరవే విదా భగం వసుత్తయే |
  ఉద్ వావృషస్వ మఘవన్ గవిష్టయ ఉద్ ఇన్ద్రాశ్వమిష్టయే || 8-061-07
  త్వమ్ పురూ సహస్రాణి శతాని చ యూథా దానాయ మంహసే |
  ఆ పురందరం చకృమ విప్రవచస ఇన్ద్రం గాయన్తో ऽవసే || 8-061-08
  అవిప్రో వా యద్ అవిధద్ విప్రో వేన్ద్ర తే వచః |
  స ప్ర మమన్దత్ త్వాయా శతక్రతో ప్రాచామన్యో అహంసన || 8-061-09
  ఉగ్రబాహుర్ మ్రక్షకృత్వా పురందరో యది మే శృణవద్ ధవమ్ |
  వసూయవో వసుపతిం శతక్రతుం స్తోమైర్ ఇన్ద్రం హవామహే || 8-061-10
  న పాపాసో మనామహే నారాయాసో న జళ్హవః |
  యద్ ఇన్ న్వ్ ఇన్ద్రం వృషణం సచా సుతే సఖాయం కృణవామహై || 8-061-11
  ఉగ్రం యుయుజ్మ పృతనాసు సాసహిమ్ ఋణకాతిమ్ అదాభ్యమ్ |
  వేదా భృమం చిత్ సనితా రథీతమో వాజినం యమ్ ఇద్ ఊ నశత్ || 8-061-12
  యత ఇన్ద్ర భయామహే తతో నో అభయం కృధి |
  మఘవఞ్ ఛగ్ధి తవ తన్ న ఊతిభిర్ వి ద్విషో వి మృధో జహి || 8-061-13
  త్వం హి రాధస్పతే రాధసో మహః క్షయస్యాసి విధతః |
  తం త్వా వయమ్ మఘవన్న్ ఇన్ద్ర గిర్వణః సుతావన్తో హవామహే || 8-061-14
  ఇన్ద్ర స్పళ్ ఉత వృత్రహా పరస్పా నో వరేణ్యః |
  స నో రక్షిషచ్ చరమం స మధ్యమం స పశ్చాత్ పాతు నః పురః || 8-061-15
  త్వం నః పశ్చాద్ అధరాద్ ఉత్తరాత్ పుర ఇన్ద్ర ని పాహి విశ్వతః |
  ఆరే అస్మత్ కృణుహి దైవ్యమ్ భయమ్ ఆరే హేతీర్ అదేవీః || 8-061-16
  అద్యాద్యా శ్వః-శ్వ ఇన్ద్ర త్రాస్వ పరే చ నః |
  విశ్వా చ నో జరితౄన్ సత్పతే అహా దివా నక్తం చ రక్షిషః || 8-061-17
  ప్రభఙ్గీ శూరో మఘవా తువీమఘః సమ్మిశ్లో విర్యాయ కమ్ |
  ఉభా తే బాహూ వృషణా శతక్రతో ని యా వజ్రమ్ మిమిక్షతుః || 8-061-18