ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 59)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమాని వామ్ భాగధేయాని సిస్రత ఇన్ద్రావరుణా ప్ర మహే సుతేషు వామ్ |
  యజ్ఞే-యజ్ఞే హ సవనా భురణ్యథో యత్ సున్వతే యజమానాయ శిక్షథః || 8-059-01

  నిష్షిధ్వరీర్ ఓషధీర్ ఆప ఆస్తామ్ ఇన్ద్రావరుణా మహిమానమ్ ఆశత |
  యా సిస్రతూ రజసః పారే అధ్వనో యయోః శత్రుర్ నకిర్ ఆదేవ ఓహతే || 8-059-02

  సత్యం తద్ ఇన్ద్రావరుణా కృశస్య వామ్ మధ్వ ఊర్మిం దుహతే సప్త వాణీః |
  తాభిర్ దాశ్వాంసమ్ అవతం శుభస్ పతీ యో వామ్ అదబ్ధో అభి పాతి చిత్తిభిః || 8-059-03

  ఘృతప్రుషః సౌమ్యా జీరదానవః సప్త స్వసారః సదన ఋతస్య |
  యా హ వామ్ ఇన్ద్రావరుణా ఘృతశ్చుతస్ తాభిర్ ధత్తం యజమానాయ శిక్షతమ్ || 8-059-04

  అవోచామ మహతే సౌభగాయ సత్యం త్వేషాభ్యామ్ మహిమానమ్ ఇన్ద్రియమ్ |
  అస్మాన్ స్వ్ ఐన్ద్రావరుణా ఘృతశ్చుతస్ త్రిభిః సాప్తేభిర్ అవతం శుభస్ పతీ || 8-059-05

  ఇన్ద్రావరుణా యద్ ఋషిభ్యో మనీషాం వాచో మతిం శ్రుతమ్ అదత్తమ్ అగ్రే |
  యాని స్థానాన్య్ అసృజన్త ధీరా యజ్ఞం తన్వానాస్ తపసాభ్య్ అపశ్యమ్ || 8-059-06

  ఇన్ద్రావరుణా సౌమనసమ్ అదృప్తం రాయస్ పోషం యజమానేషు ధత్తమ్ |
  ప్రజామ్ పుష్టిమ్ భూతిమ్ అస్మాసు ధత్తం దీర్ఘాయుత్వాయ ప్ర తిరతం న ఆయుః || 8-059-07