ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 58)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యమ్ ఋత్విజో బహుధా కల్పయన్తః సచేతసో యజ్ఞమ్ ఇమం వహన్తి |
  యో అనూచానో బ్రాహ్మణో యుక్త ఆసీత్ కా స్విత్ తత్ర యజమానస్య సంవిత్ || 8-058-01

  ఏక ఏవాగ్నిర్ బహుధా సమిద్ధ ఏకః సూర్యో విశ్వమ్ అను ప్రభూతః |
  ఏకైవోషాః సర్వమ్ ఇదం వి భాత్య్ ఏకం వా ఇదం వి బభూవ సర్వమ్ || 8-058-02

  జ్యోతిష్మన్తం కేతుమన్తం త్రిచక్రం సుఖం రథం సుషదమ్ భూరివారమ్ |
  చిత్రామఘా యస్య యోగే ऽధిజజ్ఞే తం వాం హువే అతి రిక్తమ్ పిబధ్యై || 8-058-03