ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 57)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యువం దేవా క్రతునా పూర్వ్యేణ యుక్తా రథేన తవిషం యజత్రా |
  ఆగచ్ఛతం నాసత్యా శచీభిర్ ఇదం తృతీయం సవనమ్ పిబాథః || 8-057-01

  యువాం దేవాస్ త్రయ ఏకాదశాసః సత్యాః సత్యస్య దదృశే పురస్తాత్ |
  అస్మాకం యజ్ఞం సవనం జుషాణా పాతం సోమమ్ అశ్వినా దీద్యగ్నీ || 8-057-02

  పనాయ్యం తద్ అశ్వినా కృతం వాం వృషభో దివో రజసః పృథివ్యాః |
  సహస్రం శంసా ఉత యే గవిష్టౌ సర్వాఇత్ తాఉప యాతా పిబధ్యై || 8-057-03

  అయం వామ్ భాగో నిహితో యజత్రేమా గిరో నాసత్యోప యాతమ్ |
  పిబతం సోమమ్ మధుమన్తమ్ అస్మే ప్ర దాశ్వాంసమ్ అవతం శచీభిః || 8-057-04