ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 56)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రతి తే దస్యవే వృక రాధో అదర్శ్య్ అహ్రయమ్ |
  ద్యౌర్ న ప్రథినా శవః || 8-056-01

  దశ మహ్యమ్ పౌతక్రతః సహస్రా దస్యవే వృకః |
  నిత్యాద్ రాయో అమంహత || 8-056-02

  శతమ్ మే గర్దభానాం శతమ్ ఊర్ణావతీనామ్ |
  శతం దాసాఅతి స్రజః || 8-056-03

  తత్రో అపి ప్రాణీయత పూతక్రతాయై వ్యక్తా |
  అశ్వానామ్ ఇన్ న యూథ్యామ్ || 8-056-04

  అచేత్య్ అగ్నిశ్ చికితుర్ హవ్యవాట్ స సుమద్రథః |
  అగ్నిః శుక్రేణ శోచిషా బృహత్ సూరో అరోచత దివి సూర్యో అరోచత || 8-056-05