ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 55)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  భూరీద్ ఇన్ద్రస్య వీర్యం వ్య్ అఖ్యమ్ అభ్య్ ఆయతి |
  రాధస్ తే దస్యవే వృక || 8-055-01

  శతం శ్వేతాస ఉక్షణో దివి తారో న రోచన్తే |
  మహ్నా దివం న తస్తభుః || 8-055-02

  శతం వేణూఞ్ ఛతం శునః శతం చర్మాణి మ్లాతాని |
  శతమ్ మే బల్బజస్తుకా అరుషీణాం చతుఃశతమ్ || 8-055-03

  సుదేవా స్థ కాణ్వాయనా వయో-వయో విచరన్తః |
  అశ్వాసో న చఙ్క్రమత || 8-055-04

  ఆద్ ఇత్ సాప్తస్య చర్కిరన్న్ ఆనూనస్య మహి శ్రవః |
  శ్యావీర్ అతిధ్వసన్ పథశ్ చక్షుషా చన సంనశే || 8-055-05