ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 54)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏతత్ త ఇన్ద్ర వీర్యం గీర్భిర్ గృణన్తి కారవః |
  తే స్తోభన్త ఊర్జమ్ ఆవన్ ఘృతశ్చుతమ్ పౌరాసో నక్షన్ ధీతిభిః || 8-054-01

  నక్షన్త ఇన్ద్రమ్ అవసే సుకృత్యయా యేషాం సుతేషు మన్దసే |
  యథా సంవర్తే అమదో యథా కృశ ఏవాస్మే ఇన్ద్ర మత్స్వ || 8-054-02

  ఆ నో విశ్వే సజోషసో దేవాసో గన్తనోప నః |
  వసవో రుద్రా అవసే న ఆ గమఞ్ ఛృణ్వన్తు మరుతో హవమ్ || 8-054-03

  పూషా విష్ణుర్ హవనమ్ మే సరస్వత్య్ అవన్తు సప్త సిన్ధవః |
  ఆపో వాతః పర్వతాసో వనస్పతిః శృణోతు పృథివీ హవమ్ || 8-054-04

  యద్ ఇన్ద్ర రాధో అస్తి తే మాఘోనమ్ మఘవత్తమ |
  తేన నో బోధి సధమాద్యో వృధే భగో దానాయ వృత్రహన్ || 8-054-05

  ఆజిపతే నృపతే త్వమ్ ఇద్ ధి నో వాజ ఆ వక్షి సుక్రతో |
  వీతీ హోత్రాభిర్ ఉత దేవవీతిభిః ససవాంసో వి శృణ్విరే || 8-054-06

  సన్తి హ్య్ అర్య ఆశిష ఇన్ద్ర ఆయుర్ జనానామ్ |
  అస్మాన్ నక్షస్వ మఘవన్న్ ఉపావసే ధుక్షస్వ పిప్యుషీమ్ ఇషమ్ || 8-054-07

  వయం త ఇన్ద్ర స్తోమేభిర్ విధేమ త్వమ్ అస్మాకం శతక్రతో |
  మహి స్థూరం శశయం రాధో అహ్రయమ్ ప్రస్కణ్వాయ ని తోశయ || 8-054-08