ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 53)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉపమం త్వా మఘోనాం జ్యేష్ఠం చ వృషభాణామ్ |
  పూర్భిత్తమమ్ మఘవన్న్ ఇన్ద్ర గోవిదమ్ ఈశానం రాయ ఈమహే || 8-053-01

  య ఆయుం కుత్సమ్ అతిథిగ్వమ్ అర్దయో వావృధానో దివే-దివే |
  తం త్వా వయం హర్యశ్వం శతక్రతుం వాజయన్తో హవామహే || 8-053-02

  ఆ నో విశ్వేషాం రసమ్ మధ్వః సిఞ్చన్త్వ్ అద్రయః |
  యే పరావతి సున్విరే జనేష్వ్ ఆ యే అర్వావతీన్దవః || 8-053-03

  విశ్వా ద్వేషాంసి జహి చావ చా కృధి విశ్వే సన్వన్త్వ్ ఆ వసు |
  శీష్టేషు చిత్ తే మదిరాసో అంశవో యత్రా సోమస్య తృమ్పసి || 8-053-04

  ఇన్ద్ర నేదీయ ఏద్ ఇహి మితమేధాభిర్ ఊతిభిః |
  ఆ శంతమ శంతమాభిర్ అభిష్టిభిర్ ఆ స్వాపే స్వాపిభిః || 8-053-05

  ఆజితురం సత్పతిం విశ్వచర్షణిం కృధి ప్రజాస్వ్ ఆభగమ్ |
  ప్ర సూ తిరా శచీభిర్ యే త ఉక్థినః క్రతుమ్ పునత ఆనుషక్ || 8-053-06

  యస్ తే సాధిష్ఠో ऽవసే తే స్యామ భరేషు తే |
  వయం హోత్రాభిర్ ఉత దేవహూతిభిః ససవాంసో మనామహే || 8-053-07

  అహం హి తే హరివో బ్రహ్మ వాజయుర్ ఆజిం యామి సదోతిభిః |
  త్వామ్ ఇద్ ఏవ తమ్ అమే సమ్ అశ్వయుర్ గవ్యుర్ అగ్రే మథీనామ్ || 8-053-08