ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 52)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యథా మనౌ వివస్వతి సోమం శక్రాపిబః సుతమ్ |
  యథా త్రితే ఛన్ద ఇన్ద్ర జుజోషస్య్ ఆయౌ మాదయసే సచా || 8-052-01

  పృషధ్రే మేధ్యే మాతరిశ్వనీన్ద్ర సువానే అమన్దథాః |
  యథా సోమం దశశిప్రే దశోణ్యే స్యూమరశ్మావ్ ఋజూనసి || 8-052-02

  య ఉక్థా కేవలా దధే యః సోమం ధృషితాపిబత్ |
  యస్మై విష్ణుస్ త్రీణి పదా విచక్రమ ఉప మిత్రస్య ధర్మభిః || 8-052-03

  యస్య త్వమ్ ఇన్ద్ర స్తోమేషు చాకనో వాజే వాజిఞ్ ఛతక్రతో |
  తం త్వా వయం సుదుఘామ్ ఇవ గోదుహో జుహూమసి శ్రవస్యవః || 8-052-04

  యో నో దాతా స నః పితా మహాఉగ్ర ఈశానకృత్ |
  అయామన్న్ ఉగ్రో మఘవా పురూవసుర్ గోర్ అశ్వస్య ప్ర దాతు నః || 8-052-05

  యస్మై త్వం వసో దానాయ మంహసే స రాయస్ పోషమ్ ఇన్వతి |
  వసూయవో వసుపతిం శతక్రతుం స్తోమైర్ ఇన్ద్రం హవామహే || 8-052-06

  కదా చన ప్ర యుచ్ఛస్య్ ఉభే ని పాసి జన్మనీ |
  తురీయాదిత్య హవనం త ఇన్ద్రియమ్ ఆ తస్థావ్ అమృతం దివి || 8-052-07

  యస్మై త్వమ్ మఘవన్న్ ఇన్ద్ర గిర్వణః శిక్షో శిక్షసి దాశుషే |
  అస్మాకం గిర ఉత సుష్టుతిం వసో కణ్వవచ్ ఛృణుధీ హవమ్ || 8-052-08

  అస్తావి మన్మ పూర్వ్యమ్ బ్రహ్మేన్ద్రాయ వోచత |
  పూర్వీర్ ఋతస్య బృహతీర్ అనూషత స్తోతుర్ మేధా అసృక్షత || 8-052-09

  సమ్ ఇన్ద్రో రాయో బృహతీర్ అధూనుత సం క్షోణీ సమ్ ఉ సూర్యమ్ |
  సం శుక్రాసః శుచయః సం గవాశిరః సోమా ఇన్ద్రమ్ అమన్దిషుః || 8-052-10