ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 51)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యథా మనౌ సాంవరణౌ సోమమ్ ఇన్ద్రాపిబః సుతమ్ |
  నీపాతిథౌ మఘవన్ మేధ్యాతిథౌ పుష్టిగౌ శ్రుష్టిగౌ సచా || 8-051-01

  పార్షద్వాణః ప్రస్కణ్వం సమ్ అసాదయచ్ ఛయానం జివ్రిమ్ ఉద్ధితమ్ |
  సహస్రాణ్య్ అసిషాసద్ గవామ్ ఋషిస్ త్వోతో దస్యవే వృకః || 8-051-02

  య ఉక్థేభిర్ న విన్ధతే చికిద్ య ఋషిచోదనః |
  ఇన్ద్రం తమ్ అచ్ఛా వద నవ్యస్యా మత్య్ అరిష్యన్తం న భోజసే || 8-051-03

  యస్మా అర్కం సప్తశీర్షాణమ్ ఆనృచుస్ త్రిధాతుమ్ ఉత్తమే పదే |
  స త్వ్ ఐమా విశ్వా భువనాని చిక్రదద్ ఆద్ ఇజ్ జనిష్ట పౌంస్యమ్ || 8-051-04

  యో నో దాతా వసూనామ్ ఇన్ద్రం తం హూమహే వయమ్ |
  విద్మా హ్య్ అస్య సుమతిం నవీయసీం గమేమ గోమతి వ్రజే || 8-051-05

  యస్మై త్వం వసో దానాయ శిక్షసి స రాయస్ పోషమ్ అశ్నుతే |
  తం త్వా వయమ్ మఘవన్న్ ఇన్ద్ర గిర్వణః సుతావన్తో హవామహే || 8-051-06

  కదా చన స్తరీర్ అసి నేన్ద్ర సశ్చసి దాశుషే |

  ఉపోపేన్ ను మఘవన్ భూయ ఇన్ ను తే దానం దేవస్య పృచ్యతే || 8-051-07

  ప్ర యో ననక్షే అభ్య్ ఓజసా క్రివిం వధైః శుష్ణం నిఘోషయన్ |
  యదేద్ అస్తమ్భీత్ ప్రథయన్న్ అమూం దివమ్ ఆద్ ఇజ్ జనిష్ట పార్థివః || 8-051-08

  యస్యాయం విశ్వ ఆర్యో దాసః శేవధిపా అరిః |
  తిరశ్ చిద్ అర్యే రుశమే పరీరవి తుభ్యేత్ సో అజ్యతే రయిః || 8-051-09

  తురణ్యవో మధుమన్తం ఘృతశ్చుతం విప్రాసో అర్కమ్ ఆనృచుః |
  అస్మే రయిః పప్రథే వృష్ణ్యం శవో ऽస్మే సువానాస ఇన్దవః || 8-051-10