ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 50)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర సు శ్రుతం సురాధసమ్ అర్చా శక్రమ్ అభిష్టయే |
  యః సున్వతే స్తువతే కామ్యం వసు సహస్రేణేవ మంహతే || 8-050-01

  శతానీకా హేతయో అస్య దుష్టరా ఇన్ద్రస్య సమిషో మహీః |
  గిరిర్ న భుజ్మా మఘవత్సు పిన్వతే యద్ ఈం సుతా అమన్దిషుః || 8-050-02

  యద్ ఈం సుతాస ఇన్దవో ऽభి ప్రియమ్ అమన్దిషుః |
  ఆపో న ధాయి సవనమ్ మ ఆ వసో దుఘా ఇవోప దాశుషే || 8-050-03

  అనేహసం వో హవమానమ్ ఊతయే మధ్వః క్షరన్తి ధీతయః |
  ఆ త్వా వసో హవమానాస ఇన్దవ ఉప స్తోత్రేషు దధిరే || 8-050-04

  ఆ నః సోమే స్వధ్వర ఇయానో అత్యో న తోశతే |
  యం తే స్వదావన్ స్వదన్తి గూర్తయః పౌరే ఛన్దయసే హవమ్ || 8-050-05

  ప్ర వీరమ్ ఉగ్రం వివిచిం ధనస్పృతం విభూతిం రాధసో మహః |
  ఉద్రీవ వజ్రిన్న్ అవతో వసుత్వనా సదా పీపేథ దాశుషే || 8-050-06

  యద్ ధ నూనమ్ పరావతి యద్ వా పృథివ్యాం దివి |
  యుజాన ఇన్ద్ర హరిభిర్ మహేమత ఋష్వ ఋష్వేభిర్ ఆ గహి || 8-050-07

  రథిరాసో హరయో యే తే అస్రిధ ఓజో వాతస్య పిప్రతి |
  యేభిర్ ని దస్యుమ్ మనుషో నిఘోషయో యేభిః స్వః పరీయసే || 8-050-08

  ఏతావతస్ తే వసో విద్యామ శూర నవ్యసః |
  యథా ప్రావ ఏతశం కృత్వ్యే ధనే యథా వశం దశవ్రజే || 8-050-09

  యథా కణ్వే మఘవన్ మేధే అధ్వరే దీర్ఘనీథే దమూనసి |
  యథా గోశర్యే అసిషాసో అద్రివో మయి గోత్రం హరిశ్రియమ్ || 8-050-10