ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 5)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  దూరాద్ ఇహేవ యత్ సత్య్ అరుణప్సుర్ అశిశ్వితత్ |
  వి భానుం విశ్వధాతనత్ || 8-005-01

  నృవద్ దస్రా మనోయుజా రథేన పృథుపాజసా |
  సచేథే అశ్వినోషసమ్ || 8-005-02

  యువాభ్యాం వాజినీవసూ ప్రతి స్తోమా అదృక్షత |
  వాచం దూతో యథోహిషే || 8-005-03

  పురుప్రియా ణ ఊతయే పురుమన్ద్రా పురూవసూ |
  స్తుషే కణ్వాసో అశ్వినా || 8-005-04

  మంహిష్ఠా వాజసాతమేషయన్తా శుభస్ పతీ |
  గన్తారా దాశుషో గృహమ్ || 8-005-05

  తా సుదేవాయ దాశుషే సుమేధామ్ అవితారిణీమ్ |
  ఘృతైర్ గవ్యూతిమ్ ఉక్షతమ్ || 8-005-06

  ఆ న స్తోమమ్ ఉప ద్రవత్ తూయం శ్యేనేభిర్ ఆశుభిః |
  యాతమ్ అశ్వేభిర్ అశ్వినా || 8-005-07

  యేభిస్ తిస్రః పరావతో దివో విశ్వాని రోచనా |
  త్రీఅక్తూన్ పరిదీయథః || 8-005-08

  ఉత నో గోమతీర్ ఇష ఉత సాతీర్ అహర్విదా |
  వి పథః సాతయే సితమ్ || 8-005-09

  ఆ నో గోమన్తమ్ అశ్వినా సువీరం సురథం రయిమ్ |
  వోళ్హమ్ అశ్వావతీర్ ఇషః || 8-005-10

  వావృధానా శుభస్ పతీ దస్రా హిరణ్యవర్తనీ |
  పిబతం సోమ్యమ్ మధు || 8-005-11

  అస్మభ్యం వాజినీవసూ మఘవద్భ్యశ్ చ సప్రథః |
  ఛర్దిర్ యన్తమ్ అదాభ్యమ్ || 8-005-12

  ని షు బ్రహ్మ జనానాం యావిష్టం తూయమ్ ఆ గతమ్ |
  మో ష్వ్ అన్యాఉపారతమ్ || 8-005-13

  అస్య పిబతమ్ అశ్వినా యువమ్ మదస్య చారుణః |
  మధ్వో రాతస్య ధిష్ణ్యా || 8-005-14

  అస్మే ఆ వహతం రయిం శతవన్తం సహస్రిణమ్ |
  పురుక్షుం విశ్వధాయసమ్ || 8-005-15

  పురుత్రా చిద్ ధి వాం నరా విహ్వయన్తే మనీషిణః |
  వాఘద్భిర్ అశ్వినా గతమ్ || 8-005-16

  జనాసో వృక్తబర్హిషో హవిష్మన్తో అరంకృతః |
  యువాం హవన్తే అశ్వినా || 8-005-17

  అస్మాకమ్ అద్య వామ్ అయం స్తోమో వాహిష్ఠో అన్తమః |
  యువాభ్యామ్ భూత్వ్ అశ్వినా || 8-005-18

  యో హ వామ్ మధునో దృతిర్ ఆహితో రథచర్షణే |
  తతః పిబతమ్ అశ్వినా || 8-005-19

  తేన నో వాజినీవసూ పశ్వే తోకాయ శం గవే |
  వహతమ్ పీవరీర్ ఇషః || 8-005-20

  ఉత నో దివ్యా ఇష ఉత సిన్ధూఅహర్విదా |
  అప ద్వారేవ వర్షథః || 8-005-21

  కదా వాం తౌగ్ర్యో విధత్ సముద్రే జహితో నరా |
  యద్ వాం రథో విభిష్ పతాత్ || 8-005-22

  యువం కణ్వాయ నాసత్యా ఋపిరిప్తాయ హర్మ్యే |
  శశ్వద్ ఊతీర్ దశస్యథః || 8-005-23

  తాభిర్ ఆ యాతమ్ ఊతిభిర్ నవ్యసీభిః సుశస్తిభిః |
  యద్ వాం వృషణ్వసూ హువే || 8-005-24

  యథా చిత్ కణ్వమ్ ఆవతమ్ ప్రియమేధమ్ ఉపస్తుతమ్ |
  అత్రిం శిఞ్జారమ్ అశ్వినా || 8-005-25

  యథోత కృత్వ్యే ధనే ऽంశుం గోష్వ్ అగస్త్యమ్ |
  యథా వాజేషు సోభరిమ్ || 8-005-26

  ఏతావద్ వాం వృషణ్వసూ అతో వా భూయో అశ్వినా |
  గృణన్తః సుమ్నమ్ ఈమహే || 8-005-27

  రథం హిరణ్యవన్ధురం హిరణ్యాభీశుమ్ అశ్వినా |
  ఆ హి స్థాథో దివిస్పృశమ్ || 8-005-28

  హిరణ్యయీ వాం రభిర్ ఈషా అక్షో హిరణ్యయః |
  ఉభా చక్రా హిరణ్యయా || 8-005-29

  తేన నో వాజినీవసూ పరావతశ్ చిద్ ఆ గతమ్ |
  ఉపేమాం సుష్టుతిమ్ మమ || 8-005-30

  ఆ వహేథే పరాకాత్ పూర్వీర్ అశ్నన్తావ్ అశ్వినా |
  ఇషో దాసీర్ అమర్త్యా || 8-005-31

  ఆ నో ద్యుమ్నైర్ ఆ శ్రవోభిర్ ఆ రాయా యాతమ్ అశ్వినా |
  పురుశ్చన్ద్రా నాసత్యా || 8-005-32

  ఏహ వామ్ ప్రుషితప్సవో వయో వహన్తు పర్ణినః |
  అచ్ఛా స్వధ్వరం జనమ్ || 8-005-33

  రథం వామ్ అనుగాయసం య ఇషా వర్తతే సహ |
  న చక్రమ్ అభి బాధతే || 8-005-34

  హిరణ్యయేన రథేన ద్రవత్పాణిభిర్ అశ్వైః |
  ధీజవనా నాసత్యా || 8-005-35

  యువమ్ మృగం జాగృవాంసం స్వదథో వా వృషణ్వసూ |
  తా నః పృఙ్క్తమ్ ఇషా రయిమ్ || 8-005-36

  తా మే అశ్వినా సనీనాం విద్యాతం నవానామ్ |
  యథా చిచ్ చైద్యః కశుః శతమ్ ఉష్ట్రానాం దదత్ సహస్రా దశ గోనామ్ || 8-005-37

  యో మే హిరణ్యసందృశో దశ రాజ్ఞో అమంహత |
  అధస్పదా ఇచ్ చైద్యస్య కృష్టయశ్ చర్మమ్నా అభితో జనాః || 8-005-38

  మాకిర్ ఏనా పథా గాద్ యేనేమే యన్తి చేదయః |
  అన్యో నేత్ సూరిర్ ఓహతే భూరిదావత్తరో జనః || 8-005-39