ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 4)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యద్ ఇన్ద్ర ప్రాగ్ అపాగ్ ఉదఙ్ న్యగ్ వా హూయసే నృభిః |
  సిమా పురూ నృషూతో అస్య్ ఆనవే ऽసి ప్రశర్ధ తుర్వశే || 8-004-01

  యద్ వా రుమే రుశమే శ్యావకే కృప ఇన్ద్ర మాదయసే సచా |
  కణ్వాసస్ త్వా బ్రహ్మభి స్తోమవాహస ఇన్ద్రా యచ్ఛన్త్య్ ఆ గహి || 8-004-02

  యథా గౌరో అపా కృతం తృష్యన్న్ ఏత్య్ అవేరిణమ్ |
  ఆపిత్వే నః ప్రపిత్వే తూయమ్ ఆ గహి కణ్వేషు సు సచా పిబ || 8-004-03

  మన్దన్తు త్వా మఘవన్న్ ఇన్ద్రేన్దవో రాధోదేయాయ సున్వతే |
  ఆముష్యా సోమమ్ అపిబశ్ చమూ సుతం జ్యేష్ఠం తద్ దధిషే సహః || 8-004-04

  ప్ర చక్రే సహసా సహో బభఞ్జ మన్యుమ్ ఓజసా |
  విశ్వే త ఇన్ద్ర అపృతనాయవో యహో ని వృక్షా ఇవ యేమిరే || 8-004-05

  సహస్రేణేవ సచతే యవీయుధా యస్ త ఆనళ్ ఉపస్తుతిమ్ |
  పుత్రమ్ ప్రావర్గం కృణుతే సువీర్యే దాశ్నోతి నమऽక్తిభిః || 8-004-06

  మా భేమ మా శ్రమిష్మ ఉగ్రస్య సఖ్యే తవ |
  మహత్ తే వృష్ణో అభిచక్ష్యం కృతమ్ పశ్యేమ తుర్వశం యదుమ్ || 8-004-07

  సవ్యామ్ అను స్ఫిగ్యం వావసే వృషా న దానో అస్య రోషతి |
  మధ్వా సమ్పృక్తాః సారఘేణ ధేనవస్ తూయమ్ ఏహి ద్రవా పిబ || 8-004-08

  అశ్వీ రథీ సురూప ఇద్ గోమాఇద్ ఇన్ద్ర తే సఖా |
  శ్వాత్రభాజా వయసా సచతే సదా చన్ద్రో యాతి సభామ్ ఉప || 8-004-09

  ఋశ్యో న తృష్యన్న్ అవపానమ్ ఆ గహి పిబా సోమం వశాఅను |
  నిమేఘమానో మఘవన్ దివే-దివ ఓజిష్ఠం దధిషే సహః || 8-004-10

  అధ్వర్యో ద్రావయా త్వం సోమమ్ ఇన్ద్రః పిపాసతి |
  ఉప నూనం యుయుజే వృషణా హరీ ఆ చ జగామ వృత్రహా || 8-004-11

  స్వయం చిత్ స మన్యతే దాశురిర్ జనో యత్రా సోమస్య తృమ్పసి |
  ఇదం తే అన్నం యుజ్యం సముక్షితం తస్యేహి ప్ర ద్రవా పిబ || 8-004-12

  రథేష్ఠాయాధ్వర్యవః సోమమ్ ఇన్ద్రాయ సోతన |
  అధి బ్రధ్నస్యాద్రయో వి చక్షతే సున్వన్తో దాశ్వధ్వరమ్ || 8-004-13

  ఉప బ్రధ్నం వావాతా వృషణా హరీ ఇన్ద్రమ్ అపసు వక్షతః |
  అర్వాఞ్చం త్వా సప్తయో ऽధ్వరశ్రియో వహన్తు సవనేద్ ఉప || 8-004-14

  ప్ర పూషణం వృణీమహే యుజ్యాయ పురూవసుమ్ |
  స శక్ర శిక్ష పురుహూత నో ధియా తుజే రాయే విమోచన || 8-004-15

  సం నః శిశీహి భురిజోర్ ఇవ క్షురం రాస్వ రాయో విమోచన |
  త్వే తన్ నః సువేదమ్ ఉస్రియమ్ వసు యం త్వం హినోషి మర్త్యమ్ || 8-004-16

  వేమి త్వా పూషన్న్ ఋఞ్జసే వేమి స్తోతవ ఆఘృణే |
  న తస్య వేమ్య్ అరణం హి తద్ వసో స్తుషే పజ్రాయ సామ్నే || 8-004-17

  పరా గావో యవసం కచ్ చిద్ ఆఘృణే నిత్యం రేక్ణో అమర్త్య |
  అస్మాకమ్ పూషన్న్ అవితా శివో భవ మంహిష్ఠో వాజసాతయే || 8-004-18

  స్థూరం రాధః శతాశ్వం కురుఙ్గస్య దివిష్టిషు |
  రాజ్ఞస్ త్వేషస్య సుభగస్య రాతిషు తుర్వశేష్వ్ అమన్మహి || 8-004-19

  ధీభిః సాతాని కాణ్వస్య వాజినః ప్రియమేధైర్ అభిద్యుభిః |
  షష్టిం సహస్రాను నిర్మజామ్ అజే నిర్ యూథాని గవామ్ ఋషిః || 8-004-20

  వృక్షాశ్ చిన్ మే అభిపిత్వే అరారణుః |
  గామ్ భజన్త మేహనాశ్వమ్ భజన్త మేహనా || 8-004-21