ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 3)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పిబా సుతస్య రసినో మత్స్వా న ఇన్ద్ర గోమతః |
  ఆపిర్ నో బోధి సధమాద్యో వృధే ऽస్మాఅవన్తు తే ధియః || 8-003-01

  భూయామ తే సుమతౌ వాజినో వయమ్ మా న స్తర్ అభిమాతయే |
  అస్మాఞ్ చిత్రాభిర్ అవతాద్ అభిష్టిభిర్ ఆ నః సుమ్నేషు యామయ || 8-003-02

  ఇమా ఉ త్వా పురూవసో గిరో వర్ధన్తు యా మమ |
  పావకవర్ణాః శుచయో విపశ్చితో ऽభి స్తోమైర్ అనూషత || 8-003-03

  అయం సహస్రమ్ ఋషిభిః సహస్కృతః సముద్ర ఇవ పప్రథే |
  సత్యః సో అస్య మహిమా గృణే శవో యజ్ఞేషు విప్రరాజ్యే || 8-003-04

  ఇన్ద్రమ్ ఇద్ దేవతాతయ ఇన్ద్రమ్ ప్రయత్య్ అధ్వరే |
  ఇన్ద్రం సమీకే వనినో హవామహ ఇన్ద్రం ధనస్య సాతయే || 8-003-05

  ఇన్ద్రో మహ్నా రోదసీ పప్రథచ్ ఛవ ఇన్ద్రః సూర్యమ్ అరోచయత్ |
  ఇన్ద్రే హ విశ్వా భువనాని యేమిర ఇన్ద్రే సువానాస ఇన్దవః || 8-003-06

  అభి త్వా పూర్వపీతయ ఇన్ద్ర స్తోమేభిర్ ఆయవః |
  సమీచీనాస ఋభవః సమ్ అస్వరన్ రుద్రా గృణన్త పూర్వ్యమ్ || 8-003-07

  అస్యేద్ ఇన్ద్రో వావృధే వృష్ణ్యం శవో మదే సుతస్య విష్ణవి |
  అద్యా తమ్ అస్య మహిమానమ్ ఆయవో ऽను ష్టువన్తి పూర్వథా || 8-003-08

  తత్ త్వా యామి సువీర్యం తద్ బ్రహ్మ పూర్వచిత్తయే |
  యేనా యతిభ్యో భృగవే ధనే హితే యేన ప్రస్కణ్వమ్ ఆవిథ || 8-003-09

  యేనా సముద్రమ్ అసృజో మహీర్ అపస్ తద్ ఇన్ద్ర వృష్ణి తే శవః |
  సద్యః సో అస్య మహిమా న సంనశే యం క్షోణీర్ అనుచక్రదే || 8-003-10

  శగ్ధీ న ఇన్ద్ర యత్ త్వా రయిం యామి సువీర్యమ్ |
  శగ్ధి వాజాయ ప్రథమం సిషాసతే శగ్ధి స్తోమాయ పూర్వ్య || 8-003-11

  శగ్ధీ నో అస్య యద్ ధ పౌరమ్ ఆవిథ ధియ ఇన్ద్ర సిషాసతః |
  శగ్ధి యథా రుశమం శ్యావకం కృపమ్ ఇన్ద్ర ప్రావః స్వర్ణరమ్ || 8-003-12

  కన్ నవ్యో అతసీనాం తురో గృణీత మర్త్యః |
  నహీ న్వ్ అస్య మహిమానమ్ ఇన్ద్రియం స్వర్ గృణన్త ఆనశుః || 8-003-13

  కద్ ఉ స్తువన్త ఋతయన్త దేవత ఋషిః కో విప్ర ఓహతే |
  కదా హవమ్ మఘవన్న్ ఇన్ద్ర సున్వతః కద్ ఉ స్తువత ఆ గమః || 8-003-14

  ఉద్ ఉ త్యే మధుమత్తమా గిర స్తోమాస ఈరతే |
  సత్రాజితో ధనసా అక్షితోతయో వాజయన్తో రథా ఇవ || 8-003-15

  కణ్వా ఇవ భృగవః సూర్యా ఇవ విశ్వమ్ ఇద్ ధీతమ్ ఆనశుః |
  ఇన్ద్రం స్తోమేభిర్ మహయన్త ఆయవః ప్రియమేధాసో అస్వరన్ || 8-003-16

  యుక్ష్వా హి వృత్రహన్తమ హరీ ఇన్ద్ర పరావతః |
  అర్వాచీనో మఘవన్ సోమపీతయ ఉగ్ర ఋష్వేభిర్ ఆ గహి || 8-003-17

  ఇమే హి తే కారవో వావశుర్ ధియా విప్రాసో మేధసాతయే |
  స త్వం నో మఘవన్న్ ఇన్ద్ర గిర్వణో వేనో న శృణుధీ హవమ్ || 8-003-18

  నిర్ ఇన్ద్ర బృహతీభ్యో వృత్రం ధనుభ్యో అస్ఫురః |
  నిర్ అర్బుదస్య మృగయస్య మాయినో నిః పర్వతస్య గా ఆజః || 8-003-19

  నిర్ అగ్నయో రురుచుర్ నిర్ ఉ సూర్యో నిః సోమ ఇన్ద్రియో రసః |
  నిర్ అన్తరిక్షాద్ అధమో మహామ్ అహిం కృషే తద్ ఇన్ద్ర పౌంస్యమ్ || 8-003-20

  యమ్ మే దుర్ ఇన్ద్రో మరుతః పాకస్థామా కౌరయాణః |
  విశ్వేషాం త్మనా శోభిష్ఠమ్ ఉపేవ దివి ధావమానమ్ || 8-003-21

  రోహితమ్ మే పాకస్థామా సుధురం కక్ష్యప్రామ్ |
  అదాద్ రాయో విబోధనమ్ || 8-003-22

  యస్మా అన్యే దశ ప్రతి ధురం వహన్తి వహ్నయః |
  అస్తం వయో న తుగ్ర్యమ్ || 8-003-23

  ఆత్మా పితుస్ తనూర్ వాస ఓజోదా అభ్యఞ్జనమ్ |
  తురీయమ్ ఇద్ రోహితస్య పాకస్థామానమ్ భోజం దాతారమ్ అబ్రవమ్ || 8-003-24