ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 2)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇదం వసో సుతమ్ అన్ధః పిబా సుపూర్ణమ్ ఉదరమ్ |
  అనాభయిన్ రరిమా తే || 8-002-01

  నృభిర్ ధూతః సుతో అశ్నైర్ అవ్యో వారైః పరిపూతః |
  అశ్వో న నిక్తో నదీషు || 8-002-02

  తం తే యవం యథా గోభిః స్వాదుమ్ అకర్మ శ్రీణన్తః |
  ఇన్ద్ర త్వాస్మిన్ సధమాదే || 8-002-03

  ఇన్ద్ర ఇత్ సోమపా ఏక ఇన్ద్రః సుతపా విశ్వాయుః |
  అన్తర్ దేవాన్ మర్త్యాంశ్ చ || 8-002-04

  న యం శుక్రో న దురాశీర్ న తృప్రా ఉరువ్యచసమ్ |
  అపస్పృణ్వతే సుహార్దమ్ || 8-002-05

  గోభిర్ యద్ ఈమ్ అన్యే అస్మన్ మృగం న వ్రా మృగయన్తే |
  అభిత్సరన్తి ధేనుభిః || 8-002-06

  త్రయ ఇన్ద్రస్య సోమాః సుతాసః సన్తు దేవస్య |
  స్వే క్షయే సుతపావ్నః || 8-002-07

  త్రయః కోశాస శ్చోతన్తి తిస్రశ్ చమ్వః సుపూర్ణాః |
  సమానే అధి భార్మన్ || 8-002-08

  శుచిర్ అసి పురునిష్ఠాః క్షీరైర్ మధ్యత ఆశీర్తః |
  దధ్నా మన్దిష్ఠః శూరస్య || 8-002-09

  ఇమే త ఇన్ద్ర సోమాస్ తీవ్రా అస్మే సుతాసః |
  శుక్రా ఆశిరం యాచన్తే || 8-002-10

  తాఆశిరమ్ పురోళాశమ్ ఇన్ద్రేమం సోమం శ్రీణీహి |
  రేవన్తం హి త్వా శృణోమి || 8-002-11

  హృత్సు పీతాసో యుధ్యన్తే దుర్మదాసో న సురాయామ్ |
  ఊధర్ న నగ్నా జరన్తే || 8-002-12

  రేవాఇద్ రేవత స్తోతా స్యాత్ త్వావతో మఘోనః |
  ప్రేద్ ఉ హరివః శ్రుతస్య || 8-002-13

  ఉక్థం చన శస్యమానమ్ అగోర్ అరిర్ ఆ చికేత |
  న గాయత్రం గీయమానమ్ || 8-002-14

  మా న ఇన్ద్ర పీయత్నవే మా శర్ధతే పరా దాః |
  శిక్షా శచీవః శచీభిః || 8-002-15

  వయమ్ ఉ త్వా తదిదర్థా ఇన్ద్ర త్వాయన్తః సఖాయః |
  కణ్వా ఉక్థేభిర్ జరన్తే || 8-002-16

  న ఘేమ్ అన్యద్ ఆ పపన వజ్రిన్న్ అపసో నవిష్టౌ |
  తవేద్ ఉ స్తోమం చికేత || 8-002-17

  ఇచ్ఛన్తి దేవాః సున్వన్తం న స్వప్నాయ స్పృహయన్తి |
  యన్తి ప్రమాదమ్ అతన్ద్రాః || 8-002-18

  ఓ షు ప్ర యాహి వాజేభిర్ మా హృణీథా అభ్య్ అస్మాన్ |
  మహాఇవ యువజానిః || 8-002-19

  మో ష్వ్ అద్య దుర్హణావాన్ సాయం కరద్ ఆరే అస్మత్ |
  అశ్రీర ఇవ జామాతా || 8-002-20

  విద్మా హ్య్ అస్య వీరస్య భూరిదావరీం సుమతిమ్ |
  త్రిషు జాతస్య మనాంసి || 8-002-21

  ఆ తూ షిఞ్చ కణ్వమన్తం న ఘా విద్మ శవసానాత్ |
  యశస్తరం శతమూతేః || 8-002-22

  జ్యేష్ఠేన సోతర్ ఇన్ద్రాయ సోమం వీరాయ శక్రాయ |
  భరా పిబన్ నర్యాయ || 8-002-23

  యో వేదిష్ఠో అవ్యథిష్వ్ అశ్వావన్తం జరితృభ్యః |
  వాజం స్తోతృభ్యో గోమన్తమ్ || 8-002-24

  పన్యమ్-పన్యమ్ ఇత్ సోతార ఆ ధావత మద్యాయ |
  సోమం వీరాయ శూరాయ || 8-002-25

  పాతా వృత్రహా సుతమ్ ఆ ఘా గమన్ నారే అస్మత్ |
  ని యమతే శతమూతిః || 8-002-26

  ఏహ హరీ బ్రహ్మయుజా శగ్మా వక్షతః సఖాయమ్ |
  గీర్భిః శ్రుతం గిర్వణసమ్ || 8-002-27

  స్వాదవః సోమా ఆ యాహి శ్రీతాః సోమా ఆ యాహి |
  శిప్రిన్న్ ఋషీవః శచీవో నాయమ్ అచ్ఛా సధమాదమ్ || 8-002-28

  స్తుతశ్ చ యాస్ త్వా వర్ధన్తి మహే రాధసే నృమ్ణాయ |
  ఇన్ద్ర కారిణం వృధన్తః || 8-002-29

  గిరశ్ చ యాస్ తే గిర్వాహ ఉక్థా చ తుభ్యం తాని |
  సత్రా దధిరే శవాంసి || 8-002-30

  ఏవేద్ ఏష తువికూర్మిర్ వాజాఏకో వజ్రహస్తః |
  సనాద్ అమృక్తో దయతే || 8-002-31

  హన్తా వృత్రం దక్షిణేనేన్ద్రః పురూ పురుహూతః |
  మహాన్ మహీభిః శచీభిః || 8-002-32

  యస్మిన్ విశ్వాశ్ చర్షణయ ఉత చ్యౌత్నా జ్రయాంసి చ |
  అను ఘేన్ మన్దీ మఘోనః || 8-002-33

  ఏష ఏతాని చకారేన్ద్రో విశ్వా యో ऽతి శృణ్వే |
  వాజదావా మఘోనామ్ || 8-002-34

  ప్రభర్తా రథం గవ్యన్తమ్ అపాకాచ్ చిద్ యమ్ అవతి |
  ఇనో వసు స హి వోళ్హా || 8-002-35

  సనితా విప్రో అర్వద్భిర్ హన్తా వృత్రం నృభిః శూరః |
  సత్యో ऽవితా విధన్తమ్ || 8-002-36

  యజధ్వైనమ్ ప్రియమేధా ఇన్ద్రం సత్రాచా మనసా |
  యో భూత్ సోమైః సత్యమద్వా || 8-002-37

  గాథశ్రవసం సత్పతిం శ్రవస్కామమ్ పురుత్మానమ్ |
  కణ్వాసో గాత వాజినమ్ || 8-002-38

  య ఋతే చిద్ గాస్ పదేభ్యో దాత్ సఖా నృభ్యః శచీవాన్ |
  యే అస్మిన్ కామమ్ అశ్రియన్ || 8-002-39

  ఇత్థా ధీవన్తమ్ అద్రివః కాణ్వమ్ మేధ్యాతిథిమ్ |
  మేషో భూతో ऽభి యన్న్ అయః || 8-002-40

  శిక్షా విభిన్దో అస్మై చత్వార్య్ అయుతా దదత్ |
  అష్టా పరః సహస్రా || 8-002-41

  ఉత సు త్యే పయోవృధా మాకీ రణస్య నప్త్యా |
  జనిత్వనాయ మామహే || 8-002-42