ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 1)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

మా చిద్ అన్యద్ వి శంసత సఖాయో మా రిషణ్యత |
  ఇన్ద్రమ్ ఇత్ స్తోతా వృషణం సచా సుతే ముహుర్ ఉక్థా చ శంసత || 8-001-01

  అవక్రక్షిణం వృషభం యథాజురం గాం న చర్షణీసహమ్ |
  విద్వేషణం సంవననోభయంకరమ్ మంహిష్ఠమ్ ఉభయావినమ్ || 8-001-02

  యచ్ చిద్ ధి త్వా జనా ఇమే నానా హవన్త ఊతయే |
  అస్మాకమ్ బ్రహ్మ ఇదమ్ ఇన్ద్ర భూతు తే ऽహా విశ్వా చ వర్ధనమ్ || 8-001-03

  వి తర్తూర్యన్తే మఘవన్ విపశ్చితో అర్యో విపో జనానామ్ |
  ఉప క్రమస్వ పురురూపమ్ ఆ భర వాజం నేదిష్ఠమ్ ఊతయే || 8-001-04

  మహే చన త్వామ్ అద్రివః పరా శుల్కాయ దేయామ్ |
  న సహస్రాయ నాయుతాయ వజ్రివో న శతాయ శతామఘ || 8-001-05

  వస్యాఇన్ద్రాసి మే పితుర్ ఉత భ్రాతుర్ అభుఞ్జతః |
  మాతా చ మే ఛదయథః సమా వసో వసుత్వనాయ రాధసే || 8-001-06

  క్వేయథ క్వేద్ అసి పురుత్రా చిద్ ధి తే మనః |
  అలర్షి యుధ్మ ఖజకృత్ పురందర ప్ర గాయత్రా అగాసిషుః || 8-001-07

  ప్రాస్మై గాయత్రమ్ అర్చత వావాతుర్ యః పురందరః |
  యాభిః కాణ్వస్యోప బర్హిర్ ఆసదం యాసద్ వజ్రీ భినత్ పురః || 8-001-08

  యే తే సన్తి దశగ్వినః శతినో యే సహస్రిణః |
  అశ్వాసో యే తే వృషణో రఘుద్రువస్ తేభిర్ నస్ తూయమ్ ఆ గహి || 8-001-09

  ఆ త్వ్ అద్య సబర్దుఘాం హువే గాయత్రవేపసమ్ |
  ఇన్ద్రం ధేనుం సుదుఘామ్ అన్యామ్ ఇషమ్ ఉరుధారామ్ అరంకృతమ్ || 8-001-10

  యత్ తుదత్ సూర ఏతశం వఙ్కూ వాతస్య పర్ణినా |
  వహత్ కుత్సమ్ ఆర్జునేయం శతక్రతుః త్సరద్ గన్ధర్వమ్ అస్తృతమ్ || 8-001-11

  య ఋతే చిద్ అభిశ్రిషః పురా జత్రుభ్య ఆతృదః |
  సంధాతా సంధిమ్ మఘవా పురూవసుర్ ఇష్కర్తా విహ్రుతమ్ పునః || 8-001-12

  మా భూమ నిష్ట్యా ఇవేన్ద్ర త్వద్ అరణా ఇవ |
  వనాని న ప్రజహితాన్య్ అద్రివో దురోషాసో అమన్మహి || 8-001-13

  అమన్మహీద్ అనాశవో ऽనుగ్రాసశ్ చ వృత్రహన్ |
  సకృత్ సు తే మహతా శూర రాధసా అను స్తోమమ్ ముదీమహి || 8-001-14

  యది స్తోమమ్ మమ శ్రవద్ అస్మాకమ్ ఇన్ద్రమ్ ఇన్దవః |
  తిరః పవిత్రం ససృవాంస ఆశవో మన్దన్తు తుగ్ర్యావృధః || 8-001-15

  ఆ త్వ్ అద్య సధస్తుతిం వావాతుః సఖ్యుర్ ఆ గహి |
  ఉపస్తుతిర్ మఘోనామ్ ప్ర త్వావత్వ్ అధా తే వశ్మి సుష్టుతిమ్ || 8-001-16

  సోతా హి సోమమ్ అద్రిభిర్ ఏమ్ ఏనమ్ అప్సు ధావత |
  గవ్యా వస్త్రేవ వాసయన్త ఇన్ నరో నిర్ ధుక్షన్ వక్షణాభ్యః || 8-001-17

  అధ జ్మో అధ వా దివో బృహతో రోచనాద్ అధి |
  అయా వర్ధస్వ తన్వా గిరా మమా జాతా సుక్రతో పృణ || 8-001-18

  ఇన్ద్రాయ సు మదిన్తమం సోమం సోతా వరేణ్యమ్ |
  శక్ర ఏణమ్ పీపయద్ విశ్వయా ధియా హిన్వానం న వాజయుమ్ || 8-001-19

  మా త్వా సోమస్య గల్దయా సదా యాచన్న్ అహం గిరా |
  భూర్ణిమ్ మృగం న సవనేషు చుక్రుధం క ఈశానం న యాచిషత్ || 8-001-20

  మదేనేషితమ్ మదమ్ ఉగ్రమ్ ఉగ్రేణ శవసా |
  విశ్వేషాం తరుతారమ్ మదచ్యుతమ్ మదే హి ష్మా దదాతి నః || 8-001-21

  శేవారే వార్యా పురు దేవో మర్తాయ దాశుషే |
  స సున్వతే చ స్తువతే చ రాసతే విశ్వగూర్తో అరిష్టుతః || 8-001-22

  ఏన్ద్ర యాహి మత్స్వ చిత్రేణ దేవ రాధసా |
  సరో న ప్రాస్య్ ఉదరం సపీతిభిర్ ఆ సోమేభిర్ ఉరు స్ఫిరమ్ || 8-001-23

  ఆ త్వా సహస్రమ్ ఆ శతం యుక్తా రథే హిరణ్యయే |
  బ్రహ్మయుజో హరయ ఇన్ద్ర కేశినో వహన్తు సోమపీతయే || 8-001-24

  ఆ త్వా రథే హిరణ్యయే హరీ మయూరశేప్యా |
  శితిపృష్ఠా వహతామ్ మధ్వో అన్ధసో వివక్షణస్య పీతయే || 8-001-25

  పిబా త్వ్ అస్య గిర్వణః సుతస్య పూర్వపా ఇవ |
  పరిష్కృతస్య రసిన ఇయమ్ ఆసుతిశ్ చారుర్ మదాయ పత్యతే || 8-001-26

  య ఏకో అస్తి దంసనా మహాఉగ్రో అభి వ్రతైః |
  గమత్ స శిప్రీ న స యోషద్ ఆ గమద్ ధవం న పరి వర్జతి || 8-001-27

  త్వమ్ పురం చరిష్ణ్వం వధైః శుష్ణస్య సమ్ పిణక్ |
  త్వమ్ భా అను చరో అధ ద్వితా యద్ ఇన్ద్ర హవ్యో భువః || 8-001-28

  మమ త్వా సూర ఉదితే మమ మధ్యందినే దివః |
  మమ ప్రపిత్వే అపిశర్వరే వసవ్ ఆ స్తోమాసో అవృత్సత || 8-001-29

  స్తుహి స్తుహీద్ ఏతే ఘా తే మంహిష్ఠాసో మఘోనామ్ |
  నిన్దితాశ్వః ప్రపథీ పరమజ్యా మఘస్య మేధ్యాతిథే || 8-001-30

  ఆ యద్ అశ్వాన్ వనన్వతః శ్రద్ధయాహం రథే రుహమ్ |
  ఉత వామస్య వసునశ్ చికేతతి యో అస్తి యాద్వః పశుః || 8-001-31

  య ఋజ్రా మహ్యమ్ మామహే సహ త్వచా హిరణ్యయా |
  ఏష విశ్వాన్య్ అభ్య్ అస్తు సౌభగాసఙ్గస్య స్వనద్రథః || 8-001-32

  అధ ప్లాయోగిర్ అతి దాసద్ అన్యాన్ ఆసఙ్గో అగ్నే దశభిః సహస్రైః |
  అధోక్షణో దశ మహ్యం రుశన్తో నళా ఇవ సరసో నిర్ అతిష్ఠన్ || 8-001-33

  అన్వ్ అస్య స్థూరం దదృశే పురస్తాద్ అనస్థ ఊరుర్ అవరమ్బమాణః |
  శశ్వతీ నార్య్ అభిచక్ష్యాహ సుభద్రమ్ అర్య భోజనమ్ బిభర్షి || 8-001-34