ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 104)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రాసోమా తపతం రక్ష ఉబ్జతం న్య్ అర్పయతం వృషణా తమోవృధః |
  పరా శృణీతమ్ అచితో న్య్ ఓషతం హతం నుదేథాం ని శిశీతమ్ అత్రిణః || 7-104-01

  ఇన్ద్రాసోమా సమ్ అఘశంసమ్ అభ్య్ అఘం తపుర్ యయస్తు చరుర్ అగ్నివాఇవ |
  బ్రహ్మద్విషే క్రవ్యాదే ఘోరచక్షసే ద్వేషో ధత్తమ్ అనవాయం కిమీదినే || 7-104-02

  ఇన్ద్రాసోమా దుష్కృతో వవ్రే అన్తర్ అనారమ్భణే తమసి ప్ర విధ్యతమ్ |
  యథా నాతః పునర్ ఏకశ్ చనోదయత్ తద్ వామ్ అస్తు సహసే మన్యుమచ్ ఛవః || 7-104-03

  ఇన్ద్రాసోమా వర్తయతం దివో వధం సమ్ పృథివ్యా అఘశంసాయ తర్హణమ్ |
  ఉత్ తక్షతం స్వర్యమ్ పర్వతేభ్యో యేన రక్షో వావృధానం నిజూర్వథః || 7-104-04

  ఇన్ద్రాసోమా వర్తయతం దివస్ పర్య్ అగ్నితప్తేభిర్ యువమ్ అశ్మహన్మభిః |
  తపుర్వధేభిర్ అజరేభిర్ అత్రిణో ని పర్శానే విధ్యతం యన్తు నిస్వరమ్ || 7-104-05

  ఇన్ద్రాసోమా పరి వామ్ భూతు విశ్వత ఇయమ్ మతిః కక్ష్యాశ్వేవ వాజినా |
  యాం వాం హోత్రామ్ పరిహినోమి మేధయేమా బ్రహ్మాణి నృపతీవ జిన్వతమ్ || 7-104-06

  ప్రతి స్మరేథాం తుజయద్భిర్ ఏవైర్ హతం ద్రుహో రక్షసో భఙ్గురావతః |
  ఇన్ద్రాసోమా దుష్కృతే మా సుగమ్ భూద్ యో నః కదా చిద్ అభిదాసతి ద్రుహా || 7-104-07

  యో మా పాకేన మనసా చరన్తమ్ అభిచష్టే అనృతేభిర్ వచోభిః |
  ఆప ఇవ కాశినా సంగృభీతా అసన్న్ అస్త్వ్ ఆసత ఇన్ద్ర వక్తా || 7-104-08

  యే పాకశంసం విహరన్త ఏవైర్ యే వా భద్రం దూషయన్తి స్వధాభిః |
  అహయే వా తాన్ ప్రదదాతు సోమ ఆ వా దధాతు నిరృతేర్ ఉపస్థే || 7-104-09

  యో నో రసం దిప్సతి పిత్వో అగ్నే యో అశ్వానాం యో గవాం యస్ తనూనామ్ |
  రిపు స్తేన స్తేయకృద్ దభ్రమ్ ఏతు ని ష హీయతాం తన్వా తనా చ || 7-104-10

  పరః సో అస్తు తన్వా తనా చ తిస్రః పృథివీర్ అధో అస్తు విశ్వాః |
  ప్రతి శుష్యతు యశో అస్య దేవా యో నో దివా దిప్సతి యశ్ చ నక్తమ్ || 7-104-11

  సువిజ్ఞానం చికితుషే జనాయ సచ్ చాసచ్ చ వచసీ పస్పృధాతే |
  తయోర్ యత్ సత్యం యతరద్ ఋజీయస్ తద్ ఇత్ సోమో ऽవతి హన్త్య్ ఆసత్ || 7-104-12

  న వా ఉ సోమో వృజినం హినోతి న క్షత్రియమ్ మిథుయా ధారయన్తమ్ |
  హన్తి రక్షో హన్త్య్ ఆసద్ వదన్తమ్ ఉభావ్ ఇన్ద్రస్య ప్రసితౌ శయాతే || 7-104-13

  యది వాహమ్ అనృతదేవ ఆస మోఘం వా దేవాఅప్యూహే అగ్నే |
  కిమ్ అస్మభ్యం జాతవేదో హృణీషే ద్రోఘవాచస్ తే నిరృథం సచన్తామ్ || 7-104-14

  అద్యా మురీయ యది యాతుధానో అస్మి యది వాయుస్ తతప పూరుషస్య |
  అధా స వీరైర్ దశభిర్ వి యూయా యో మా మోఘం యాతుధానేత్య్ ఆహ || 7-104-15

  యో మాయాతుం యాతుధానేత్య్ ఆహ యో వా రక్షాః శుచిర్ అస్మీత్య్ ఆహ |
  ఇన్ద్రస్ తం హన్తు మహతా వధేన విశ్వస్య జన్తోర్ అధమస్ పదీష్ట || 7-104-16

  ప్ర యా జిగాతి ఖర్గలేవ నక్తమ్ అప ద్రుహా తన్వం గూహమానా |
  వవ్రాఅనన్తాఅవ సా పదీష్ట గ్రావాణో ఘ్నన్తు రక్షస ఉపబ్దైః || 7-104-17

  వి తిష్ఠధ్వమ్ మరుతో విక్ష్వ్ ఐచ్ఛత గృభాయత రక్షసః సమ్ పినష్టన |
  వయో యే భూత్వీ పతయన్తి నక్తభిర్ యే వా రిపో దధిరే దేవే అధ్వరే || 7-104-18

  ప్ర వర్తయ దివో అశ్మానమ్ ఇన్ద్ర సోమశితమ్ మఘవన్ సం శిశాధి |
  ప్రాక్తాద్ అపాక్తాద్ అధరాద్ ఉదక్తాద్ అభి జహి రక్షసః పర్వతేన || 7-104-19

  ఏత ఉ త్యే పతయన్తి శ్వయాతవ ఇన్ద్రం దిప్సన్తి దిప్సవో ऽదాభ్యమ్ |
  శిశీతే శక్రః పిశునేభ్యో వధం నూనం సృజద్ అశనిం యాతుమద్భ్యః || 7-104-20

  ఇన్ద్రో యాతూనామ్ అభవత్ పరాశరో హవిర్మథీనామ్ అభ్య్ ఆవివాసతామ్ |
  అభీద్ ఉ శక్రః పరశుర్ యథా వనమ్ పాత్రేవ భిన్దన్ సత ఏతి రక్షసః || 7-104-21

  ఉలూకయాతుం శుశులూకయాతుం జహి శ్వయాతుమ్ ఉత కోకయాతుమ్ |
  సుపర్ణయాతుమ్ ఉత గృధ్రయాతుం దృషదేవ ప్ర మృణ రక్ష ఇన్ద్ర || 7-104-22

  మా నో రక్షో అభి నడ్ యాతుమావతామ్ అపోచ్ఛతు మిథునా యా కిమీదినా |
  పృథివీ నః పార్థివాత్ పాత్వ్ అంహసో ऽన్తరిక్షం దివ్యాత్ పాత్వ్ అస్మాన్ || 7-104-23

  ఇన్ద్ర జహి పుమాంసం యాతుధానమ్ ఉత స్త్రియమ్ మాయయా శాశదానామ్ |
  విగ్రీవాసో మూరదేవా ఋదన్తు మా తే దృశన్ సూర్యమ్ ఉచ్చరన్తమ్ || 7-104-24

  ప్రతి చక్ష్వ వి చక్ష్వేన్ద్రశ్ చ సోమ జాగృతమ్ |
  రక్షోభ్యో వధమ్ అస్యతమ్ అశనిం యాతుమద్భ్యః || 7-104-25