ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 103)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సంవత్సరం శశయానా బ్రాహ్మణా వ్రతచారిణః |
  వాచమ్ పర్జన్యజిన్వితామ్ ప్ర మణ్డూకా అవాదిషుః || 7-103-01

  దివ్యా ఆపో అభి యద్ ఏనమ్ ఆయన్ దృతిం న శుష్కం సరసీ శయానమ్ |
  గవామ్ అహ న మాయుర్ వత్సినీనామ్ మణ్డూకానాం వగ్నుర్ అత్రా సమ్ ఏతి || 7-103-02

  యద్ ఈమ్ ఏనాఉశతో అభ్య్ అవర్షీత్ తృష్యావతః ప్రావృష్య్ ఆగతాయామ్ |
  అఖ్ఖలీకృత్యా పితరం న పుత్రో అన్యో అన్యమ్ ఉప వదన్తమ్ ఏతి || 7-103-03

  అన్యో అన్యమ్ అను గృభ్ణాత్య్ ఏనోర్ అపామ్ ప్రసర్గే యద్ అమన్దిషాతామ్ |
  మణ్డూకో యద్ అభివృష్టః కనిష్కన్ పృశ్నిః సమ్పృఙ్క్తే హరితేన వాచమ్ || 7-103-04

  యద్ ఏషామ్ అన్యో అన్యస్య వాచం శాక్తస్యేవ వదతి శిక్షమాణః |
  సర్వం తద్ ఏషాం సమృధేవ పర్వ యత్ సువాచో వదథనాధ్య్ అప్సు || 7-103-05

  గోమాయుర్ ఏకో అజమాయుర్ ఏకః పృశ్నిర్ ఏకో హరిత ఏక ఏషామ్ |
  సమానం నామ బిభ్రతో విరూపాః పురుత్రా వాచమ్ పిపిశుర్ వదన్తః || 7-103-06

  బ్రాహ్మణాసో అతిరాత్రే న సోమే సరో న పూర్ణమ్ అభితో వదన్తః |
  సంవత్సరస్య తద్ అహః పరి ష్ఠ యన్ మణ్డూకాః ప్రావృషీణమ్ బభూవ || 7-103-07

  బ్రాహ్మణాసః సోమినో వాచమ్ అక్రత బ్రహ్మ కృణ్వన్తః పరివత్సరీణమ్ |
  అధ్వర్యవో ఘర్మిణః సిష్విదానా ఆవిర్ భవన్తి గుహ్యా న కే చిత్ || 7-103-08

  దేవహితిం జుగుపుర్ ద్వాదశస్య ఋతుం నరో న ప్ర మినన్త్య్ ఏతే |
  సంవత్సరే ప్రావృష్య్ ఆగతాయాం తప్తా ఘర్మా అశ్నువతే విసర్గమ్ || 7-103-09

  గోమాయుర్ అదాద్ అజమాయుర్ అదాత్ పృశ్నిర్ అదాద్ ధరితో నో వసూని |
  గవామ్ మణ్డూకా దదతః శతాని సహస్రసావే ప్ర తిరన్త ఆయుః || 7-103-10