ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 102)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పర్జన్యాయ ప్ర గాయత దివస్ పుత్రాయ మీళ్హుషే |
  స నో యవసమ్ ఇచ్ఛతు || 7-102-01

  యో గర్భమ్ ఓషధీనాం గవాం కృణోత్య్ అర్వతామ్ |
  పర్జన్యః పురుషీణామ్ || 7-102-02

  తస్మా ఇద్ ఆస్యే హవిర్ జుహోతా మధుమత్తమమ్ |
  ఇళాం నః సంయతం కరత్ || 7-102-03