ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 49)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అభి ప్ర వః సురాధసమ్ ఇన్ద్రమ్ అర్చ యథా విదే |
  యో జరితృభ్యో మఘవా పురూవసుః సహస్రేణేవ శిక్షతి || 8-049-01

  శతానీకేవ ప్ర జిగాతి ధృష్ణుయా హన్తి వృత్రాణి దాశుషే |
  గిరేర్ ఇవ ప్ర రసా అస్య పిన్విరే దత్రాణి పురుభోజసః || 8-049-02

  ఆ త్వా సుతాస ఇన్దవో మదా య ఇన్ద్ర గిర్వణః |
  ఆపో న వజ్రిన్న్ అన్వ్ ఓక్యం సరః పృణన్తి శూర రాధసే || 8-049-03

  అనేహసమ్ ప్రతరణం వివక్షణమ్ మధ్వః స్వాదిష్ఠమ్ ఈమ్ పిబ |
  ఆ యథా మన్దసానః కిరాసి నః ప్ర క్షుద్రేవ త్మనా ధృషత్ || 8-049-04

  ఆ న స్తోమమ్ ఉప ద్రవద్ ధియానో అశ్వో న సోతృభిః |
  యం తే స్వధావన్ స్వదయన్తి ధేనవ ఇన్ద్ర కణ్వేషు రాతయః || 8-049-05

  ఉగ్రం న వీరం నమసోప సేదిమ విభూతిమ్ అక్షితావసుమ్ |
  ఉద్రీవ వజ్రిన్న్ అవతో న సిఞ్చతే క్షరన్తీన్ద్ర ధీతయః || 8-049-06

  యద్ ధ నూనం యద్ వా యజ్ఞే యద్ వా పృథివ్యామ్ అధి |
  అతో నో యజ్ఞమ్ ఆశుభిర్ మహేమత ఉగ్ర ఉగ్రేభిర్ ఆ గహి || 8-049-07

  అజిరాసో హరయో యే త ఆశవో వాతా ఇవ ప్రసక్షిణః |
  యేభిర్ అపత్యమ్ మనుషః పరీయసే యేభిర్ విశ్వం స్వర్ దృశే || 8-049-08

  ఏతావతస్ త ఈమహ ఇన్ద్ర సుమ్నస్య గోమతః |
  యథా ప్రావో మఘవన్ మేధ్యాతిథిం యథా నీపాతిథిం ధనే || 8-049-09

  యథా కణ్వే మఘవన్ త్రసదస్యవి యథా పక్థే దశవ్రజే |
  యథా గోశర్యే అసనోర్ ఋజిశ్వనీన్ద్ర గోమద్ ధిరణ్యవత్ || 8-049-10