ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 48)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  స్వాదోర్ అభక్షి వయసః సుమేధాః స్వాధ్యో వరివోవిత్తరస్య |
  విశ్వే యం దేవా ఉత మర్త్యాసో మధు బ్రువన్తో అభి సంచరన్తి || 8-048-01

  అన్తశ్ చ ప్రాగా అదితిర్ భవాస్య్ అవయాతా హరసో దైవ్యస్య |
  ఇన్దవ్ ఇన్ద్రస్య సఖ్యం జుషాణః శ్రౌష్టీవ ధురమ్ అను రాయ ఋధ్యాః || 8-048-02

  అపామ సోమమ్ అమృతా అభూమ ఋగన్మ జ్యోతిర్ అవిదామ దేవాన్ |
  కిం నూనమ్ అస్మాన్ కృణవద్ అరాతిః కిమ్ ఉ ధూర్తిర్ అమృత మర్త్యస్య || 8-048-03

  శం నో భవ హృద ఆ పీత ఇన్దో పితేవ సోమ సూనవే సుశేవః |
  సఖేవ సఖ్య ఉరుశంస ధీరః ప్ర ణ ఆయుర్ జీవసే సోమ తారీః || 8-048-04

  ఇమే మా పీతా యశస ఉరుష్యవో రథం న గావః సమ్ అనాహ పర్వసు |
  తే మా రక్షన్తు విస్రసశ్ చరిత్రాద్ ఉత మా స్రామాద్ యవయన్త్వ్ ఇన్దవః || 8-048-05

  అగ్నిం న మా మథితం సం దిదీపః ప్ర చక్షయ కృణుహి వస్యసో నః |
  అథా హి తే మద ఆ సోమ మన్యే రేవాఇవ ప్ర చరా పుష్టిమ్ అచ్ఛ || 8-048-06

  ఇషిరేణ తే మనసా సుతస్య భక్షీమహి పిత్ర్యస్యేవ రాయః |
  సోమ రాజన్ ప్ర ణ ఆయూంషి తారీర్ అహానీవ సూర్యో వాసరాణి || 8-048-07

  సోమ రాజన్ మృళయా నః స్వస్తి తవ స్మసి వ్రత్యాస్ తస్య విద్ధి |
  అలర్తి దక్ష ఉత మన్యుర్ ఇన్దో మా నో అర్యో అనుకామమ్ పరా దాః || 8-048-08

  త్వం హి నస్ తన్వః సోమ గోపా గాత్రే-గాత్రే నిషసత్థా నృచక్షాః |
  యత్ తే వయమ్ ప్రమినామ వ్రతాని స నో మృళ సుషఖా దేవ వస్యః || 8-048-09

  ఋదూదరేణ సఖ్యా సచేయ యో మా న రిష్యేద్ ధర్యశ్వ పీతః |
  అయం యః సోమో న్య్ అధాయ్య్ అస్మే తస్మా ఇన్ద్రమ్ ప్రతిరమ్ ఏమ్య్ ఆయుః || 8-048-10

  అప త్యా అస్థుర్ అనిరా అమీవా నిర్ అత్రసన్ తమిషీచీర్ అభైషుః |
  ఆ సోమో అస్మాఅరుహద్ విహాయా అగన్మ యత్ర ప్రతిరన్త ఆయుః || 8-048-11

  యో న ఇన్దుః పితరో హృత్సు పీతో ऽమర్త్యో మర్త్యాఆవివేశ |
  తస్మై సోమాయ హవిషా విధేమ మృళీకే అస్య సుమతౌ స్యామ || 8-048-12

  త్వం సోమ పితృభిః సంవిదానో ऽను ద్యావాపృథివీ ఆ తతన్థ |
  తస్మై త ఇన్దో హవిషా విధేమ వయం స్యామ పతయో రయీణామ్ || 8-048-13

  త్రాతారో దేవా అధి వోచతా నో మా నో నిద్రా ఈశత మోత జల్పిః |
  వయం సోమస్య విశ్వహ ప్రియాసః సువీరాసో విదథమ్ ఆ వదేమ || 8-048-14

  త్వం నః సోమ విశ్వతో వయోధాస్ త్వం స్వర్విద్ ఆ విశా నృచక్షాః |
  త్వం న ఇన్ద ఊతిభిః సజోషాః పాహి పశ్చాతాద్ ఉత వా పురస్తాత్ || 8-048-15