ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 47)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మహి వో మహతామ్ అవో వరుణ మిత్ర దాశుషే |
  యమ్ ఆదిత్యా అభి ద్రుహో రక్షథా నేమ్ అఘం నశద్ అనేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-01

  విదా దేవా అఘానామ్ ఆదిత్యాసో అపాకృతిమ్ |
  పక్షా వయో యథోపరి వ్య్ అస్మే శర్మ యచ్ఛతానేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-02

  వ్య్ అస్మే అధి శర్మ తత్ పక్షా వయో న యన్తన |
  విశ్వాని విశ్వవేదసో వరూథ్యా మనామహే ऽనేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-03

  యస్మా అరాసత క్షయం జీవాతుం చ ప్రచేతసః |
  మనోర్ విశ్వస్య ఘేద్ ఇమ ఆదిత్యా రాయ ఈశతే ऽనేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-04

  పరి ణో వృణజన్న్ అఘా దుర్గాణి రథ్యో యథా |
  స్యామేద్ ఇన్ద్రస్య శర్మణ్య్ ఆదిత్యానామ్ ఉతావస్య్ అనేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-05

  పరిహ్వృతేద్ అనా జనో యుష్మాదత్తస్య వాయతి |
  దేవా అదభ్రమ్ ఆశ వో యమ్ ఆదిత్యా అహేతనానేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-06

  న తం తిగ్మం చన త్యజో న ద్రాసద్ అభి తం గురు |
  యస్మా ఉ శర్మ సప్రథ ఆదిత్యాసో అరాధ్వమ్ అనేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-07

  యుష్మే దేవా అపి ష్మసి యుధ్యన్త ఇవ వర్మసు |
  యూయమ్ మహో న ఏనసో యూయమ్ అర్భాద్ ఉరుష్యతానేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-08

  అదితిర్ న ఉరుష్యత్వ్ అదితిః శర్మ యచ్ఛతు |
  మాతా మిత్రస్య రేవతో ऽర్యమ్ణో వరుణస్య చానేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-09

  యద్ దేవాః శర్మ శరణం యద్ భద్రం యద్ అనాతురమ్ |
  త్రిధాతు యద్ వరూథ్యం తద్ అస్మాసు వి యన్తనానేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-10

  ఆదిత్యా అవ హి ఖ్యతాధి కూలాద్ ఇవ స్పశః |
  సుతీర్థమ్ అర్వతో యథాను నో నేషథా సుగమ్ అనేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-11

  నేహ భద్రం రక్షస్వినే నావయై నోపయా ఉత |
  గవే చ భద్రం ధేనవే వీరాయ చ శ్రవస్యతే ऽనేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-12

  యద్ ఆవిర్ యద్ అపీచ్యం దేవాసో అస్తి దుష్కృతమ్ |
  త్రితే తద్ విశ్వమ్ ఆప్త్య ఆరే అస్మద్ దధాతనానేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-13

  యచ్ చ గోషు దుష్వప్న్యం యచ్ చాస్మే దుహితర్ దివః |
  త్రితాయ తద్ విభావర్య్ ఆప్త్యాయ పరా వహానేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-14

  నిష్కం వా ఘా కృణవతే స్రజం వా దుహితర్ దివః |
  త్రితే దుష్వప్న్యం సర్వమ్ ఆప్త్యే పరి దద్మస్య్ అనేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-15

  తదన్నాయ తదపసే తమ్ భాగమ్ ఉపసేదుషే |
  త్రితాయ చ ద్వితాయ చోషో దుష్వప్న్యం వహానేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-16

  యథా కలాం యథా శఫం యథ ఋణం సంనయామసి |
  ఏవా దుష్వప్న్యం సర్వమ్ ఆప్త్యే సం నయామస్య్ అనేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-17

  అజైష్మాద్యాసనామ చాభూమానాగసో వయమ్ |
  ఉషో యస్మాద్ దుష్వప్న్యాద్ అభైష్మాప తద్ ఉచ్ఛత్వ్ అనేహసో వ ఊతయః సూతయో వ ఊతయః || 8-047-18