ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 46)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వావతః పురూవసో వయమ్ ఇన్ద్ర ప్రణేతః |
  స్మసి స్థాతర్ హరీణామ్ || 8-046-01

  త్వాం హి సత్యమ్ అద్రివో విద్మ దాతారమ్ ఇషామ్ |
  విద్మ దాతారం రయీణామ్ || 8-046-02

  ఆ యస్య తే మహిమానం శతమూతే శతక్రతో |
  గీర్భిర్ గృణన్తి కారవః || 8-046-03

  సునీథో ఘా స మర్త్యో యమ్ మరుతో యమ్ అర్యమా |
  మిత్రః పాన్త్య్ అద్రుహః || 8-046-04

  దధానో గోమద్ అశ్వవత్ సువీర్యమ్ ఆదిత్యజూత ఏధతే |
  సదా రాయా పురుస్పృహా || 8-046-05

  తమ్ ఇన్ద్రం దానమ్ ఈమహే శవసానమ్ అభీర్వమ్ |
  ఈశానం రాయ ఈమహే || 8-046-06

  తస్మిన్ హి సన్త్య్ ఊతయో విశ్వా అభీరవః సచా |
  తమ్ ఆ వహన్తు సప్తయః పురూవసుమ్ మదాయ హరయః సుతమ్ || 8-046-07

  యస్ తే మదో వరేణ్యో య ఇన్ద్ర వృత్రహన్తమః |
  య ఆదదిః స్వర్ నృభిర్ యః పృతనాసు దుష్టరః || 8-046-08

  యో దుష్టరో విశ్వవార శ్రవాయ్యో వాజేష్వ్ అస్తి తరుతా |
  స నః శవిష్ఠ సవనా వసో గహి గమేమ గోమతి వ్రజే || 8-046-09

  గవ్యో షు ణో యథా పురాశ్వయోత రథయా |
  వరివస్య మహామహ || 8-046-10

  నహి తే శూర రాధసో ऽన్తం విన్దామి సత్రా |
  దశస్యా నో మఘవన్ నూ చిద్ అద్రివో ధియో వాజేభిర్ ఆవిథ || 8-046-11

  య ఋష్వః శ్రావయత్సఖా విశ్వేత్ స వేద జనిమా పురుష్టుతః |
  తం విశ్వే మానుషా యుగేన్ద్రం హవన్తే తవిషం యతస్రుచః || 8-046-12

  స నో వాజేష్వ్ అవితా పురూవసుః పురస్థాతా మఘవా వృత్రహా భువత్ || 8-046-13

  అభి వో వీరమ్ అన్ధసో మదేషు గాయ గిరా మహా విచేతసమ్ |
  ఇన్ద్రం నామ శ్రుత్యం శాకినం వచో యథా || 8-046-14

  దదీ రేక్ణస్ తన్వే దదిర్ వసు దదిర్ వాజేషు పురుహూత వాజినమ్ |
  నూనమ్ అథ || 8-046-15

  విశ్వేషామ్ ఇరజ్యన్తం వసూనాం సాసహ్వాంసం చిద్ అస్య వర్పసః |
  కృపయతో నూనమ్ అత్య్ అథ || 8-046-16

  మహః సు వో అరమ్ ఇషే స్తవామహే మీళ్హుషే అరంగమాయ జగ్మయే| |
  యజ్ఞేభిర్ గీర్భిర్ విశ్వమనుషామ్ మరుతామ్ ఇయక్షసి గాయే త్వా నమసా గిరా|| 8-046-17

  యే పాతయన్తే అజ్మభిర్ గిరీణాం స్నుభిర్ ఏషామ్ |
  అజ్ఞమ్ మహిష్వణీనాం సుమ్నం తువిష్వణీనామ్ ప్రాధ్వరే || 8-046-18

  ప్రభఙ్గం దుర్మతీనామ్ ఇన్ద్ర శవిష్ఠా భర |
  రయిమ్ అస్మభ్యం యుజ్యం చోదయన్మతే జ్యేష్ఠం చోదయన్మతే || 8-046-19

  సనితః సుసనితర్ ఉగ్ర చిత్ర చేతిష్ఠ సూనృత |
  ప్రాసహా సమ్రాట్ సహురిం సహన్తమ్ భుజ్యుం వాజేషు పూర్వ్యమ్ || 8-046-20

  ఆ స ఏతు య ఈవద్ ఆఅదేవః పూర్తమ్ ఆదదే |
  యథా చిద్ వశో అశ్వ్యః పృథుశ్రవసి కానీతే ऽస్యా వ్యుష్య్ ఆదదే || 8-046-21

  షష్టిం సహస్రాశ్వ్యస్యాయుతాసనమ్ ఉష్ట్రానాం వింశతిం శతా |
  దశ శ్యావీనాం శతా దశ త్ర్యరుషీణాం దశ గవాం సహస్రా || 8-046-22

  దశ శ్యావా ఋధద్రయో వీతవారాస ఆశవః |
  మథ్రా నేమిం ని వావృతుః || 8-046-23

  దానాసః పృథుశ్రవసః కానీతస్య సురాధసః |
  రథం హిరణ్యయం దదన్ మంహిష్ఠః సూరిర్ అభూద్ |
  వర్షిష్ఠమ్ అకృత శ్రవః || 8-046-24

  ఆ నో వాయో మహే తనే యాహి మఖాయ పాజసే |
  వయం హి తే చకృమా భూరి దావనే సద్యశ్ చిన్ మహి దావనే || 8-046-25

  యో అశ్వేభిర్ వహతే వస్త ఉస్రాస్ త్రిః సప్త సప్తతీనామ్ |
  ఏభిః సోమేభిః సోమసుద్భిః సోమపా దానాయ శుక్రపూతపాః || 8-046-26

  యో మ ఇమం చిద్ ఉ త్మనామన్దచ్ చిత్రం దావనే |
  అరట్వే అక్షే నహుషే సుకృత్వని సుకృత్తరాయ సుక్రతుః || 8-046-27

  ఉచథ్యే వపుషి యః స్వరాళ్ ఉత వాయో ఘృతస్నాః |
  అశ్వేషితం రజేషితం శునేషితమ్ ప్రాజ్మ తద్ ఇదం ను తత్ || 8-046-28

  అధ ప్రియమ్ ఇషిరాయ షష్టిం సహస్రాసనమ్ |
  అశ్వానామ్ ఇన్ న వృష్ణామ్ || 8-046-29

  గావో న యూథమ్ ఉప యన్తి వధ్రయ ఉప మా యన్తి వధ్రయః || 8-046-30

  అధ యచ్ చారథే గణే శతమ్ ఉష్ట్రాఅచిక్రదత్ |
  అధ శ్విత్నేషు వింశతిం శతా || 8-046-31

  శతం దాసే బల్బూథే విప్రస్ తరుక్ష ఆ దదే |
  తే తే వాయవ్ ఇమే జనా మదన్తీన్ద్రగోపా మదన్తి దేవగోపాః || 8-046-32

  అధ స్యా యోషణా మహీ ప్రతీచీ వశమ్ అశ్వ్యమ్ |
  అధిరుక్మా వి నీయతే || 8-046-33