ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 45)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ ఘా యే అగ్నిమ్ ఇన్ధతే స్తృణన్తి బర్హిర్ ఆనుషక్ |
  యేషామ్ ఇన్ద్రో యువా సఖా || 8-045-01

  బృహన్న్ ఇద్ ఇధ్మ ఏషామ్ భూరి శస్తమ్ పృథుః స్వరుః |
  యేషామ్ ఇన్ద్రో యువా సఖా || 8-045-02

  అయుద్ధ ఇద్ యుధా వృతం శూర ఆజతి సత్వభిః |
  యేషామ్ ఇన్ద్రో యువా సఖా || 8-045-03

  ఆ బున్దం వృత్రహా దదే జాతః పృచ్ఛద్ వి మాతరమ్ |
  క ఉగ్రాః కే హ శృణ్విరే || 8-045-04

  ప్రతి త్వా శవసీ వదద్ గిరావ్ అప్సో న యోధిషత్ |
  యస్ తే శత్రుత్వమ్ ఆచకే || 8-045-05

  ఉత త్వమ్ మఘవఞ్ ఛృణు యస్ తే వష్టి వవక్షి తత్ |
  యద్ వీళయాసి వీళు తత్ || 8-045-06

  యద్ ఆజిం యాత్య్ ఆజికృద్ ఇన్ద్రః స్వశ్వయుర్ ఉప |
  రథీతమో రథీనామ్ || 8-045-07

  వి షు విశ్వా అభియుజో వజ్రిన్ విష్వగ్ యథా వృహ |
  భవా నః సుశ్రవస్తమః || 8-045-08

  అస్మాకం సు రథమ్ పుర ఇన్ద్రః కృణోతు సాతయే |
  న యం ధూర్వన్తి ధూర్తయః || 8-045-09

  వృజ్యామ తే పరి ద్విషో ऽరం తే శక్ర దావనే |
  గమేమేద్ ఇన్ద్ర గోమతః || 8-045-10

  శనైశ్ చిద్ యన్తో అద్రివో ऽశ్వావన్తః శతగ్వినః |
  వివక్షణా అనేహసః || 8-045-11

  ఊర్ధ్వా హి తే దివే-దివే సహస్రా సూనృతా శతా |
  జరితృభ్యో విమంహతే || 8-045-12

  విద్మా హి త్వా ధనంజయమ్ ఇన్ద్ర దృళ్హా చిద్ ఆరుజమ్ |
  ఆదారిణం యథా గయమ్ || 8-045-13

  కకుహం చిత్ త్వా కవే మన్దన్తు ధృష్ణవ్ ఇన్దవః |
  ఆ త్వా పణిం యద్ ఈమహే || 8-045-14

  యస్ తే రేవాఅదాశురిః ప్రమమర్ష మఘత్తయే |
  తస్య నో వేద ఆ భర || 8-045-15

  ఇమ ఉ త్వా వి చక్షతే సఖాయ ఇన్ద్ర సోమినః |
  పుష్టావన్తో యథా పశుమ్ || 8-045-16

  ఉత త్వాబధిరం వయం శ్రుత్కర్ణం సన్తమ్ ఊతయే |
  దూరాద్ ఇహ హవామహే || 8-045-17

  యచ్ ఛుశ్రూయా ఇమం హవం దుర్మర్షం చక్రియా ఉత |
  భవేర్ ఆపిర్ నో అన్తమః || 8-045-18

  యచ్ చిద్ ధి తే అపి వ్యథిర్ జగన్వాంసో అమన్మహి |
  గోదా ఇద్ ఇన్ద్ర బోధి నః || 8-045-19

  ఆ త్వా రమ్భం న జివ్రయో రరభ్మా శవసస్ పతే |
  ఉశ్మసి త్వా సధస్థ ఆ || 8-045-20

  స్తోత్రమ్ ఇన్ద్రాయ గాయత పురునృమ్ణాయ సత్వనే |
  నకిర్ యం వృణ్వతే యుధి || 8-045-21

  అభి త్వా వృషభా సుతే సుతం సృజామి పీతయే |
  తృమ్పా వ్య్ అశ్నుహీ మదమ్ || 8-045-22

  మా త్వా మూరా అవిష్యవో మోపహస్వాన ఆ దభన్ |
  మాకీమ్ బ్రహ్మద్విషో వనః || 8-045-23

  ఇహ త్వా గోపరీణసా మహే మన్దన్తు రాధసే |
  సరో గౌరో యథా పిబ || 8-045-24

  యా వృత్రహా పరావతి సనా నవా చ చుచ్యువే |
  తా సంసత్సు ప్ర వోచత || 8-045-25

  అపిబత్ కద్రువః సుతమ్ ఇన్ద్రః సహస్రబాహ్వే |
  అత్రాదేదిష్ట పౌంస్యమ్ || 8-045-26

  సత్యం తత్ తుర్వశే యదౌ విదానో అహ్నవాయ్యమ్ |
  వ్య్ ఆనట్ తుర్వణే శమి || 8-045-27

  తరణిం వో జనానాం త్రదం వాజస్య గోమతః |
  సమానమ్ ఉ ప్ర శంసిషమ్ || 8-045-28

  ఋభుక్షణం న వర్తవ ఉక్థేషు తుగ్ర్యావృధమ్ |
  ఇన్ద్రం సోమే సచా సుతే || 8-045-29

  యః కృన్తద్ ఇద్ వి యోన్యం త్రిశోకాయ గిరిమ్ పృథుమ్ |
  గోభ్యో గాతుం నిరేతవే || 8-045-30

  యద్ దధిషే మనస్యసి మన్దానః ప్రేద్ ఇయక్షసి |
  మా తత్ కర్ ఇన్ద్ర మృళయ || 8-045-31

  దభ్రం చిద్ ధి త్వావతః కృతం శృణ్వే అధి క్షమి |
  జిగాత్వ్ ఇన్ద్ర తే మనః || 8-045-32

  తవేద్ ఉ తాః సుకీర్తయో ऽసన్న్ ఉత ప్రశస్తయః |
  యద్ ఇన్ద్ర మృళయాసి నః || 8-045-33

  మా న ఏకస్మిన్న్ ఆగసి మా ద్వయోర్ ఉత త్రిషు |
  వధీర్ మా శూర భూరిషు || 8-045-34

  బిభయా హి త్వావత ఉగ్రాద్ అభిప్రభఙ్గిణః |
  దస్మాద్ అహమ్ ఋతీషహః || 8-045-35

  మా సఖ్యుః శూనమ్ ఆ విదే మా పుత్రస్య ప్రభూవసో |
  ఆవృత్వద్ భూతు తే మనః || 8-045-36

  కో ను మర్యా అమిథితః సఖా సఖాయమ్ అబ్రవీత్ |
  జహా కో అస్మద్ ఈషతే || 8-045-37

  ఏవారే వృషభా సుతే ऽసిన్వన్ భూర్య్ ఆవయః |
  శ్వఘ్నీవ నివతా చరన్ || 8-045-38

  ఆ త ఏతా వచోయుజా హరీ గృభ్ణే సుమద్రథా |
  యద్ ఈమ్ బ్రహ్మభ్య ఇద్ దదః || 8-045-39

  భిన్ధి విశ్వా అప ద్విషః పరి బాధో జహీ మృధః |
  వసు స్పార్హం తద్ ఆ భర || 8-045-40

  యద్ వీళావ్ ఇన్ద్ర యత్ స్థిరే యత్ పర్శానే పరాభృతమ్ |
  వసు స్పార్హం తద్ ఆ భర || 8-045-41

  యస్య తే విశ్వమానుషో భూరేర్ దత్తస్య వేదతి |
  వసు స్పార్హం తద్ ఆ భర|| |