ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 44)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సమిధాగ్నిం దువస్యత ఘృతైర్ బోధయతాతిథిమ్ |
  ఆస్మిన్ హవ్యా జుహోతన || 8-044-01

  అగ్నే స్తోమం జుషస్వ మే వర్ధస్వానేన మన్మనా |
  ప్రతి సూక్తాని హర్య నః || 8-044-02

  అగ్నిం దూతమ్ పురో దధే హవ్యవాహమ్ ఉప బ్రువే |
  దేవాఆ సాదయాద్ ఇహ || 8-044-03

  ఉత్ తే బృహన్తో అర్చయః సమిధానస్య దీదివః |
  అగ్నే శుక్రాస ఈరతే || 8-044-04

  ఉప త్వా జుహ్వో మమ ఘృతాచీర్ యన్తు హర్యత |
  అగ్నే హవ్యా జుషస్వ నః || 8-044-05

  మన్ద్రం హోతారమ్ ఋత్విజం చిత్రభానుం విభావసుమ్ |
  అగ్నిమ్ ఈళే స ఉ శ్రవత్ || 8-044-06

  ప్రత్నం హోతారమ్ ఈడ్యం జుష్టమ్ అగ్నిం కవిక్రతుమ్ |
  అధ్వరాణామ్ అభిశ్రియమ్ || 8-044-07

  జుషాణో అఙ్గిరస్తమేమా హవ్యాన్య్ ఆనుషక్ |
  అగ్నే యజ్ఞం నయ ఋతుథా || 8-044-08

  సమిధాన ఉ సన్త్య శుక్రశోచ ఇహా వహ |
  చికిత్వాన్ దైవ్యం జనమ్ || 8-044-09

  విప్రం హోతారమ్ అద్రుహం ధూమకేతుం విభావసుమ్ |
  యజ్ఞానాం కేతుమ్ ఈమహే || 8-044-10

  అగ్నే ని పాహి నస్ త్వమ్ ప్రతి ష్మ దేవ రీషతః |
  భిన్ధి ద్వేషః సహస్కృత || 8-044-11

  అగ్నిః ప్రత్నేన మన్మనా శుమ్భానస్ తన్వం స్వామ్ |
  కవిర్ విప్రేణ వావృధే || 8-044-12

  ఊర్జో నపాతమ్ ఆ హువే ऽగ్నిమ్ పావకశోచిషమ్ |
  అస్మిన్ యజ్ఞే స్వధ్వరే || 8-044-13

  స నో మిత్రమహస్ త్వమ్ అగ్నే శుక్రేణ శోచిషా |
  దేవైర్ ఆ సత్సి బర్హిషి || 8-044-14

  యో అగ్నిం తన్వో దమే దేవమ్ మర్తః సపర్యతి |
  తస్మా ఇద్ దీదయద్ వసు || 8-044-15

  అగ్నిర్ మూర్ధా దివః కకుత్ పతిః పృథివ్యా అయమ్ |
  అపాం రేతాంసి జిన్వతి || 8-044-16

  ఉద్ అగ్నే శుచయస్ తవ శుక్రా భ్రాజన్త ఈరతే |
  తవ జ్యోతీంష్య్ అర్చయః || 8-044-17

  ఈశిషే వార్యస్య హి దాత్రస్యాగ్నే స్వర్పతిః |
  స్తోతా స్యాం తవ శర్మణి || 8-044-18

  త్వామ్ అగ్నే మనీషిణస్ త్వాం హిన్వన్తి చిత్తిభిః |
  త్వాం వర్ధన్తు నో గిరః || 8-044-19

  అదబ్ధస్య స్వధావతో దూతస్య రేభతః సదా |
  అగ్నేః సఖ్యం వృణీమహే || 8-044-20

  అగ్నిః శుచివ్రతతమః శుచిర్ విప్రః శుచిః కవిః |
  శుచీ రోచత ఆహుతః || 8-044-21

  ఉత త్వా ధీతయో మమ గిరో వర్ధన్తు విశ్వహా |
  అగ్నే సఖ్యస్య బోధి నః || 8-044-22

  యద్ అగ్నే స్యామ్ అహం త్వం త్వం వా ఘా స్యా అహమ్ |
  స్యుష్ టే సత్యా ఇహాశిషః || 8-044-23

  వసుర్ వసుపతిర్ హి కమ్ అస్య్ అగ్నే విభావసుః |
  స్యామ తే సుమతావ్ అపి || 8-044-24

  అగ్నే ధృతవ్రతాయ తే సముద్రాయేవ సిన్ధవః |
  గిరో వాశ్రాస ఈరతే || 8-044-25

  యువానం విశ్పతిం కవిం విశ్వాదమ్ పురువేపసమ్ |
  అగ్నిం శుమ్భామి మన్మభిః || 8-044-26

  యజ్ఞానాం రథ్యే వయం తిగ్మజమ్భాయ వీళవే |
  స్తోమైర్ ఇషేమాగ్నయే || 8-044-27

  అయమ్ అగ్నే త్వే అపి జరితా భూతు సన్త్య |
  తస్మై పావక మృళయ || 8-044-28

  ధీరో హ్య్ అస్య్ అద్మసద్ విప్రో న జాగృవిః సదా |
  అగ్నే దీదయసి ద్యవి || 8-044-29

  పురాగ్నే దురితేభ్యః పురా మృధ్రేభ్యః కవే |
  ప్ర ణ ఆయుర్ వసో తిర || 8-044-30