ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 43)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమే విప్రస్య వేధసో ऽగ్నేర్ అస్తృతయజ్వనః |
  గిర స్తోమాస ఈరతే || 8-043-01

  అస్మై తే ప్రతిహర్యతే జాతవేదో విచర్షణే |
  అగ్నే జనామి సుష్టుతిమ్ || 8-043-02

  ఆరోకా ఇవ ఘేద్ అహ తిగ్మా అగ్నే తవ త్విషః |
  దద్భిర్ వనాని బప్సతి || 8-043-03

  హరయో ధూమకేతవో వాతజూతా ఉప ద్యవి |
  యతన్తే వృథగ్ అగ్నయః || 8-043-04

  ఏతే త్యే వృథగ్ అగ్నయ ఇద్ధాసః సమ్ అదృక్షత |
  ఉషసామ్ ఇవ కేతవః || 8-043-05

  కృష్ణా రజాంసి పత్సుతః ప్రయాణే జాతవేదసః |
  అగ్నిర్ యద్ రోధతి క్షమి || 8-043-06

  ధాసిం కృణ్వాన ఓషధీర్ బప్సద్ అగ్నిర్ న వాయతి |
  పునర్ యన్ తరుణీర్ అపి || 8-043-07

  జిహ్వాభిర్ అహ నన్నమద్ అర్చిషా జఞ్జణాభవన్ |
  అగ్నిర్ వనేషు రోచతే || 8-043-08

  అప్స్వ్ అగ్నే సధిష్ టవ సౌషధీర్ అను రుధ్యసే |
  గర్భే సఞ్ జాయసే పునః || 8-043-09

  ఉద్ అగ్నే తవ తద్ ఘృతాద్ అర్చీ రోచత ఆహుతమ్ |
  నింసానం జుహ్వో ముఖే || 8-043-10

  ఉక్షాన్నాయ వశాన్నాయ సోమపృష్ఠాయ వేధసే |
  స్తోమైర్ విధేమాగ్నయే || 8-043-11

  ఉత త్వా నమసా వయం హోతర్ వరేణ్యక్రతో |
  అగ్నే సమిద్భిర్ ఈమహే || 8-043-12

  ఉత త్వా భృగువచ్ ఛుచే మనుష్వద్ అగ్న ఆహుత |
  అఙ్గిరస్వద్ ధవామహే || 8-043-13

  త్వం హ్య్ అగ్నే అగ్నినా విప్రో విప్రేణ సన్ సతా |
  సఖా సఖ్యా సమిధ్యసే || 8-043-14

  స త్వం విప్రాయ దాశుషే రయిం దేహి సహస్రిణమ్ |
  అగ్నే వీరవతీమ్ ఇషమ్ || 8-043-15

  అగ్నే భ్రాతః సహస్కృత రోహిదశ్వ శుచివ్రత |
  ఇమం స్తోమం జుషస్వ మే || 8-043-16

  ఉత త్వాగ్నే మమ స్తుతో వాశ్రాయ ప్రతిహర్యతే |
  గోష్ఠం గావ ఇవాశత || 8-043-17

  తుభ్యం తా అఙ్గిరస్తమ విశ్వాః సుక్షితయః పృథక్ |
  అగ్నే కామాయ యేమిరే || 8-043-18

  అగ్నిం ధీభిర్ మనీషిణో మేధిరాసో విపశ్చితః |
  అద్మసద్యాయ హిన్విరే || 8-043-19

  తం త్వామ్ అజ్మేషు వాజినం తన్వానా అగ్నే అధ్వరమ్ |
  వహ్నిం హోతారమ్ ఈళతే || 8-043-20

  పురుత్రా హి సదృఙ్ఙ్ అసి విశో విశ్వా అను ప్రభుః |
  సమత్సు త్వా హవామహే || 8-043-21

  తమ్ ఈళిష్వ య ఆహుతో ऽగ్నిర్ విభ్రాజతే ఘృతైః |
  ఇమం నః శృణవద్ ధవమ్ || 8-043-22

  తం త్వా వయం హవామహే శృణ్వన్తం జాతవేదసమ్ |
  అగ్నే ఘ్నన్తమ్ అప ద్విషః || 8-043-23

  విశాం రాజానమ్ అద్భుతమ్ అధ్యక్షం ధర్మణామ్ ఇమమ్ |
  అగ్నిమ్ ఈళే స ఉ శ్రవత్ || 8-043-24

  అగ్నిం విశ్వాయువేపసమ్ మర్యం న వాజినం హితమ్ |
  సప్తిం న వాజయామసి || 8-043-25

  ఘ్నన్ మృధ్రాణ్య్ అప ద్విషో దహన్ రక్షాంసి విశ్వహా |
  అగ్నే తిగ్మేన దీదిహి || 8-043-26

  యం త్వా జనాస ఇన్ధతే మనుష్వద్ అఙ్గిరస్తమ |
  అగ్నే స బోధి మే వచః || 8-043-27

  యద్ అగ్నే దివిజా అస్య్ అప్సుజా వా సహస్కృత |
  తం త్వా గీర్భిర్ హవామహే || 8-043-28

  తుభ్యం ఘేత్ తే జనా ఇమే విశ్వాః సుక్షితయః పృథక్ |
  ధాసిం హిన్వన్త్య్ అత్తవే || 8-043-29

  తే ఘేద్ అగ్నే స్వాధ్యో ऽహా విశ్వా నృచక్షసః |
  తరన్తః స్యామ దుర్గహా || 8-043-30

  అగ్నిమ్ మన్ద్రమ్ పురుప్రియం శీరమ్ పావకశోచిషమ్ |
  హృద్భిర్ మన్ద్రేభిర్ ఈమహే || 8-043-31

  స త్వమ్ అగ్నే విభావసుః సృజన్ సూర్యో న రశ్మిభిః |
  శర్ధన్ తమాంసి జిఘ్నసే || 8-043-32

  తత్ తే సహస్వ ఈమహే దాత్రం యన్ నోపదస్యతి |
  త్వద్ అగ్నే వార్యం వసు || 8-043-33