ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 42)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అస్తభ్నాద్ ద్యామ్ అసురో విశ్వవేదా అమిమీత వరిమాణమ్ పృథివ్యాః |
  ఆసీదద్ విశ్వా భువనాని సమ్రాడ్ విశ్వేత్ తాని వరుణస్య వ్రతాని || 8-042-01

  ఏవా వన్దస్వ వరుణమ్ బృహన్తం నమస్యా ధీరమ్ అమృతస్య గోపామ్ |
  స నః శర్మ త్రివరూథం వి యంసత్ పాతం నో ద్యావాపృథివీ ఉపస్థే || 8-042-02

  ఇమాం ధియం శిక్షమాణస్య దేవ క్రతుం దక్షం వరుణ సం శిశాధి |
  యయాతి విశ్వా దురితా తరేమ సుతర్మాణమ్ అధి నావం రుహేమ || 8-042-03

  ఆ వాం గ్రావాణో అశ్వినా ధీభిర్ విప్రా అచుచ్యవుః |
  నాసత్యా సోమపీతయే నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-042-04

  యథా వామ్ అత్రిర్ అశ్వినా గీర్భిర్ విప్రో అజోహవీత్ |
  నాసత్యా సోమపీతయే నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-042-05

  ఏవా వామ్ అహ్వ ఊతయే యథాహువన్త మేధిరాః |
  నాసత్యా సోమపీతయే నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-042-06