ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 41)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అస్మా ఊ షు ప్రభూతయే వరుణాయ మరుద్భ్యో ऽర్చా విదుష్టరేభ్యః |
  యో ధీతా మానుషాణామ్ పశ్వో గా ఇవ రక్షతి నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-041-01

  తమ్ ఊ షు సమనా గిరా పితౄణాం చ మన్మభిః |
  నాభాకస్య ప్రశస్తిభిర్ యః సిన్ధూనామ్ ఉపోదయే సప్తస్వసా స మధ్యమో నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-041-02

  స క్షపః పరి షస్వజే న్య్ ఉస్రో మాయయా దధే స విశ్వమ్ పరి దర్శతః |
  తస్య వేనీర్ అను వ్రతమ్ ఉషస్ తిస్రో అవర్ధయన్ నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-041-03

  యః కకుభో నిధారయః పృథివ్యామ్ అధి దర్శతః |
  స మాతా పూర్వ్యమ్ పదం తద్ వరుణస్య సప్త్యం స హి గోపా ఇవేర్యో నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-041-04

  యో ధర్తా భువనానాం య ఉస్రాణామ్ అపీచ్యా వేద నామాని గుహ్యా |
  స కవిః కావ్యా పురు రూపం ద్యౌర్ ఇవ పుష్యతి నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-041-05

  యస్మిన్ విశ్వాని కావ్యా చక్రే నాభిర్ ఇవ శ్రితా |
  త్రితం జూతీ సపర్యత వ్రజే గావో న సంయుజే యుజే అశ్వాఅయుక్షత నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-041-06

  య ఆస్వ్ అత్క ఆశయే విశ్వా జాతాన్య్ ఏషామ్ |
  పరి ధామాని మర్మృశద్ వరుణస్య పురో గయే విశ్వే దేవా అను వ్రతం నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-041-07

  స సముద్రో అపీచ్యస్ తురో ద్యామ్ ఇవ రోహతి ని యద్ ఆసు యజుర్ దధే |
  స మాయా అర్చినా పదాస్తృణాన్ నాకమ్ ఆరుహన్ నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-041-08

  యస్య శ్వేతా విచక్షణా తిస్రో భూమీర్ అధిక్షితః |
  త్రిర్ ఉత్తరాణి పప్రతుర్ వరుణస్య ధ్రువం సదః స సప్తానామ్ ఇరజ్యతి నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-041-09

  యః శ్వేతాఅధినిర్ణిజశ్ చక్రే కృష్ణాఅను వ్రతా |
  స ధామ పూర్వ్యమ్ మమే య స్కమ్భేన వి రోదసీ అజో న ద్యామ్ అధారయన్ నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-041-10