ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 40)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రాగ్నీ యువం సు నః సహన్తా దాసథో రయిమ్ |
  యేన దృళ్హా సమత్స్వ్ ఆ వీళు చిత్ సాహిషీమహ్య్ అగ్నిర్ వనేవ వాత ఇన్ నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-040-01

  నహి వాం వవ్రయామహే ऽథేన్ద్రమ్ ఇద్ యజామహే శవిష్ఠం నృణాం నరమ్ |
  స నః కదా చిద్ అర్వతా గమద్ ఆ వాజసాతయే గమద్ ఆ మేధసాతయే నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-040-02

  తా హి మధ్యమ్ భరాణామ్ ఇన్ద్రాగ్నీ అధిక్షితః |
  తా ఉ కవిత్వనా కవీ పృచ్ఛ్యమానా సఖీయతే సం ధీతమ్ అశ్నుతం నరా నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-040-03

  అభ్య్ అర్చ నభాకవద్ ఇన్ద్రాగ్నీ యజసా గిరా |
  యయోర్ విశ్వమ్ ఇదం జగద్ ఇయం ద్యౌః పృథివీ మహ్య్ ఉపస్థే బిభృతో వసు నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-040-04

  ప్ర బ్రహ్మాణి నభాకవద్ ఇన్ద్రాగ్నిభ్యామ్ ఇరజ్యత |
  యా సప్తబుధ్నమ్ అర్ణవం జిహ్మబారమ్ అపోర్ణుత ఇన్ద్ర ఈశాన ఓజసా నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-040-05

  అపి వృశ్చ పురాణవద్ వ్రతతేర్ ఇవ గుష్పితమ్ ఓజో దాసస్య దమ్భయ |
  వయం తద్ అస్య సమ్భృతం వస్వ్ ఇన్ద్రేణ వి భజేమహి నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-040-06

  యద్ ఇన్ద్రాగ్నీ జనా ఇమే విహ్వయన్తే తనా గిరా |
  అస్మాకేభిర్ నృభిర్ వయం సాసహ్యామ పృతన్యతో వనుయామ వనుష్యతో నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-040-07

  యా ను శ్వేతావ్ అవో దివ ఉచ్చరాత ఉప ద్యుభిః |
  ఇన్ద్రాగ్న్యోర్ అను వ్రతమ్ ఉహానా యన్తి సిన్ధవో యాన్ సీమ్ బన్ధాద్ అముఞ్చతాం నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-040-08

  పూర్వీష్ ట ఇన్ద్రోపమాతయః పూర్వీర్ ఉత ప్రశస్తయః సూనో హిన్వస్య హరివః |
  వస్వో వీరస్యాపృచో యా ను సాధన్త నో ధియో నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-040-09

  తం శిశీతా సువృక్తిభిస్ త్వేషం సత్వానమ్ ఋగ్మియమ్ |
  ఉతో ను చిద్ య ఓజసా శుష్ణస్యాణ్డాని భేదతి జేషత్ స్వర్వతీర్ అపో నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-040-10

  తం శిశీతా స్వధ్వరం సత్యం సత్వానమ్ ఋత్వియమ్ |
  ఉతో ను చిద్ య ఓహత ఆణ్డా శుష్ణస్య భేదత్య్ అజైః స్వర్వతీర్ అపో నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-040-11

  ఏవేన్ద్రాగ్నిభ్యామ్ పితృవన్ నవీయో మన్ధాతృవద్ అఙ్గిరస్వద్ అవాచి |
  త్రిధాతునా శర్మణా పాతమ్ అస్మాన్ వయం స్యామ పతయో రయీణామ్ || 8-040-12