ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 39)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నిమ్ అస్తోష్య్ ఋగ్మియమ్ అగ్నిమ్ ఈళా యజధ్యై |
  అగ్నిర్ దేవాఅనక్తు న ఉభే హి విదథే కవిర్|
  అన్తశ్ చరతి దూత్యం నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-039-01

  న్య్ అగ్నే నవ్యసా వచస్ తనూషు శంసమ్ ఏషామ్ |
  న్య్ అరాతీ రరావ్ణాం విశ్వా అర్యో అరాతీర్ |
  ఇతో యుచ్ఛన్త్వ్ ఆమురో నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-039-02

  అగ్నే మన్మాని తుభ్యం కం ఘృతం న జుహ్వ ఆసని |
  స దేవేషు ప్ర చికిద్ధి త్వం హ్య్ అసి పూర్వ్యః|
  శివో దూతో వివస్వతో నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-039-03

  తత్-తద్ అగ్నిర్ వయో దధే యథా-యథా కృపణ్యతి |
  ఊర్జాహుతిర్ వసూనాం శం చ యోశ్ చ మయో దధే |
  విశ్వస్యై దేవహూత్యై నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-039-04

  స చికేత సహీయసాగ్నిశ్ చిత్రేణ కర్మణా |
  స హోతా శశ్వతీనాం దక్షిణాభిర్ అభీవృత|
  ఇనోతి చ ప్రతీవ్యం నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-039-05

  అగ్నిర్ జాతా దేవానామ్ అగ్నిర్ వేద మర్తానామ్ అపీచ్యమ్ |
  అగ్నిః స ద్రవిణోదా అగ్నిర్ ద్వారా వ్య్ ఊర్ణుతే |
  స్వాహుతో నవీయసా నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-039-06

  అగ్నిర్ దేవేషు సంవసుః స విక్షు యజ్ఞియాస్వ్ ఆ |
  స ముదా కావ్యా పురు విశ్వమ్ భూమేవ పుష్యతి|
  దేవో దేవేషు యజ్ఞియో నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-039-07

  యో అగ్నిః సప్తమానుషః శ్రితో విశ్వేషు సిన్ధుషు |
  తమ్ ఆగన్మ త్రిపస్త్యమ్ మన్ధాతుర్ దస్యుహన్తమమ్ |
  అగ్నిం యజ్ఞేషు పూర్వ్యం నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-039-08

  అగ్నిస్ త్రీణి త్రిధాతూన్య్ ఆ క్షేతి విదథా కవిః |
  స త్రీఏకాదశాఇహ యక్షచ్ చ పిప్రయచ్ చ నో|
  విప్రో దూతః పరిష్కృతో నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-039-09

  త్వం నో అగ్న ఆయుషు త్వం దేవేషు పూర్వ్య వస్వ ఏక ఇరజ్యసి |
  త్వామ్ ఆపః పరిస్రుతః పరి యన్తి స్వసేతవో నభన్తామ్ అన్యకే సమే || 8-039-10