ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 38)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యజ్ఞస్య హి స్థ ఋత్విజా సస్నీ వాజేషు కర్మసు |
  ఇన్ద్రాగ్నీ తస్య బోధతమ్ || 8-038-01

  తోశాసా రథయావానా వృత్రహణాపరాజితా |
  ఇన్ద్రాగ్నీ తస్య బోధతమ్ || 8-038-02

  ఇదం వామ్ మదిరమ్ మధ్వ్ అధుక్షన్న్ అద్రిభిర్ నరః |
  ఇన్ద్రాగ్నీ తస్య బోధతమ్ || 8-038-03
  జుషేథాం యజ్ఞమ్ ఇష్టయే సుతం సోమం సధస్తుతీ |
  ఇన్ద్రాగ్నీ ఆ గతం నరా || 8-038-04

  ఇమా జుషేథాం సవనా యేభిర్ హవ్యాన్య్ ఊహథుః |
  ఇన్ద్రాగ్నీ ఆ గతం నరా || 8-038-05

  ఇమాం గాయత్రవర్తనిం జుషేథాం సుష్టుతిమ్ మమ |
  ఇన్ద్రాగ్నీ ఆ గతం నరా || 8-038-06

  ప్రాతర్యావభిర్ ఆ గతం దేవేభిర్ జేన్యావసూ |
  ఇన్ద్రాగ్నీ సోమపీతయే || 8-038-07

  శ్యావాశ్వస్య సున్వతో ऽత్రీణాం శృణుతం హవమ్ |
  ఇన్ద్రాగ్నీ సోమపీతయే || 8-038-08

  ఏవా వామ్ అహ్వ ఊతయే యథాహువన్త మేధిరాః |
  ఇన్ద్రాగ్నీ సోమపీతయే || 8-038-09

  ఆహం సరస్వతీవతోర్ ఇన్ద్రాగ్న్యోర్ అవో వృణే |
  యాభ్యాం గాయత్రమ్ ఋచ్యతే || 8-038-10