ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 37)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రేదమ్ బ్రహ్మ వృత్రతూర్యేష్వ్ ఆవిథ ప్ర సున్వతః శచీపత|
  ఇన్ద్ర విశ్వాభిర్ ఊతిభిః |
  మాధ్యందినస్య సవనస్య వృత్రహన్న్ అనేద్య పిబా సోమస్య వజ్రివః || 8-037-01

  సేహాన ఉగ్ర పృతనా అభి ద్రుహః శచీపత ఇన్ద్ర విశ్వాభిర్ ఊతిభిః |
  మాధ్యందినస్య సవనస్య వృత్రహన్న్ అనేద్య పిబా సోమస్య వజ్రివః || 8-037-02

  ఏకరాళ్ అస్య భువనస్య రాజసి శచీపత ఇన్ద్ర విశ్వాభిర్ ఊతిభిః |
  మాధ్యందినస్య సవనస్య వృత్రహన్న్ అనేద్య పిబా సోమస్య వజ్రివః || 8-037-03

  సస్థావానా యవయసి త్వమ్ ఏక ఇచ్ ఛచీపత ఇన్ద్ర విశ్వాభిర్ ఊతిభిః |
  మాధ్యందినస్య సవనస్య వృత్రహన్న్ అనేద్య పిబా సోమస్య వజ్రివః || 8-037-04

  క్షేమస్య చ ప్రయుజశ్ చ త్వమ్ ఈశిషే శచీపత ఇన్ద్ర విశ్వాభిర్ ఊతిభిః |
  మాధ్యందినస్య సవనస్య వృత్రహన్న్ అనేద్య పిబా సోమస్య వజ్రివః || 8-037-05

  క్షత్రాయ త్వమ్ అవసి న త్వమ్ ఆవిథ శచీపత ఇన్ద్ర విశ్వాభిర్ ఊతిభిః |
  మాధ్యందినస్య సవనస్య వృత్రహన్న్ అనేద్య పిబా సోమస్య వజ్రివః || 8-037-06

  శ్యావాశ్వస్య రేభతస్ తథా శృణు యథాశృణోర్ అత్రేః కర్మాణి కృణ్వతః |
  ప్ర త్రసదస్యుమ్ ఆవిథ త్వమ్ ఏక ఇన్ నృషాహ్య ఇన్ద్ర క్షత్రాణి వర్ధయన్ || 8-037-07