ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 36)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అవితాసి సున్వతో వృక్తబర్హిషః పిబా సోమమ్ మదాయ కం శతక్రతో |
  యం తే భాగమ్ అధారయన్ విశ్వాః సేహానః పృతనా |
  ఉరు జ్రయః సమ్ అప్సుజిన్ మరుత్వాఇన్ద్ర సత్పతే || 8-036-01

  ప్రావ స్తోతారమ్ మఘవన్న్ అవ త్వామ్ పిబా సోమమ్ మదాయ కం శతక్రతో |
  యం తే భాగమ్ అధారయన్ విశ్వాః సేహానః పృతనా |
  ఉరు జ్రయః సమ్ అప్సుజిన్ మరుత్వాఇన్ద్ర సత్పతే || 8-036-02

  ఊర్జా దేవాఅవస్య్ ఓజసా త్వామ్ పిబా సోమమ్ మదాయ కం శతక్రతో |
  యం తే భాగమ్ అధారయన్ విశ్వాః సేహానః పృతనా |
  ఉరు జ్రయః సమ్ అప్సుజిన్ మరుత్వాఇన్ద్ర సత్పతే || 8-036-03

  జనితా దివో జనితా పృథివ్యాః పిబా సోమమ్ మదాయ కం శతక్రతో |
  యం తే భాగమ్ అధారయన్ విశ్వాః సేహానః పృతనా |
  ఉరు జ్రయః సమ్ అప్సుజిన్ మరుత్వాఇన్ద్ర సత్పతే || 8-036-04

  జనితాశ్వానాం జనితా గవామ్ అసి పిబా సోమమ్ మదాయ కం శతక్రతో |
  యం తే భాగమ్ అధారయన్ విశ్వాః సేహానః పృతనా |
  ఉరు జ్రయః సమ్ అప్సుజిన్ మరుత్వాఇన్ద్ర సత్పతే || 8-036-05

  అత్రీణాం స్తోమమ్ అద్రివో మహస్ కృధి పిబా సోమమ్ మదాయ కం శతక్రతో |
  యం తే భాగమ్ అధారయన్ విశ్వాః సేహానః పృతనా |
  ఉరు జ్రయః సమ్ అప్సుజిన్ మరుత్వాఇన్ద్ర సత్పతే || 8-036-06

  శ్యావాశ్వస్య సున్వతస్ తథా శృణు యథాశృణోర్ అత్రేః కర్మాణి కృణ్వతః |
  ప్ర త్రసదస్యుమ్ ఆవిథ త్వమ్ ఏక ఇన్ నృషాహ్య ఇన్ద్ర బ్రహ్మాణి వర్ధయన్ || 8-036-07