ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 35)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నినేన్ద్రేణ వరుణేన విష్ణునాదిత్యై రుద్రైర్ వసుభిః సచాభువా |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చ సోమమ్ పిబతమ్ అశ్వినా || 8-035-01

  విశ్వాభిర్ ధీభిర్ భువనేన వాజినా దివా పృథివ్యాద్రిభిః సచాభువా |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చ సోమమ్ పిబతమ్ అశ్వినా || 8-035-02

  విశ్వైర్ దేవైస్ త్రిభిర్ ఏకాదశైర్ ఇహాద్భిర్ మరుద్భిర్ భృగుభిః సచాభువా |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చ సోమమ్ పిబతమ్ అశ్వినా || 8-035-03

  జుషేథాం యజ్ఞమ్ బోధతం హవస్య మే విశ్వేహ దేవౌ సవనావ గచ్ఛతమ్ |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చేషం నో వోళ్హమ్ అశ్వినా || 8-035-04

  స్తోమం జుషేథాం యువశేవ కన్యనాం విశ్వేహ దేవౌ సవనావ గచ్ఛతమ్ |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చేషం నో వోళ్హమ్ అశ్వినా || 8-035-05

  గిరో జుషేథామ్ అధ్వరం జుషేథాం విశ్వేహ దేవౌ సవనావ గచ్ఛతమ్ |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చేషం నో వోళ్హమ్ అశ్వినా || 8-035-06

  హారిద్రవేవ పతథో వనేద్ ఉప సోమం సుతమ్ మహిషేవావ గచ్ఛథః |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చ త్రిర్ వర్తిర్ యాతమ్ అశ్వినా || 8-035-07

  హంసావ్ ఇవ పతథో అధ్వగావ్ ఇవ సోమం సుతమ్ మహిషేవావ గచ్ఛథః |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చ త్రిర్ వర్తిర్ యాతమ్ అశ్వినా || 8-035-08

  శ్యేనావ్ ఇవ పతథో హవ్యదాతయే సోమం సుతమ్ మహిషేవావ గచ్ఛథః |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చ త్రిర్ వర్తిర్ యాతమ్ అశ్వినా || 8-035-09

  పిబతం చ తృప్ణుతం చా చ గచ్ఛతమ్ ప్రజాం చ ధత్తం ద్రవిణం చ ధత్తమ్ |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చోర్జం నో ధత్తమ్ అశ్వినా || 8-035-10

  జయతం చ ప్ర స్తుతం చ ప్ర చావతమ్ ప్రజాం చ ధత్తం ద్రవిణం చ ధత్తమ్ |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చోర్జం నో ధత్తమ్ అశ్వినా || 8-035-11

  హతం చ శత్రూన్ యతతం చ మిత్రిణః ప్రజాం చ ధత్తం ద్రవిణం చ ధత్తమ్ |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చోర్జం నో ధత్తమ్ అశ్వినా || 8-035-12

  మిత్రావరుణవన్తా ఉత ధర్మవన్తా మరుత్వన్తా జరితుర్ గచ్ఛథో హవమ్ |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చాదిత్యైర్ యాతమ్ అశ్వినా || 8-035-13

  అఙ్గిరస్వన్తా ఉత విష్ణువన్తా మరుత్వన్తా జరితుర్ గచ్ఛథో హవమ్ |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చాదిత్యైర్ యాతమ్ అశ్వినా || 8-035-14

  ఋభుమన్తా వృషణా వాజవన్తా మరుత్వన్తా జరితుర్ గచ్ఛథో హవమ్ |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చాదిత్యైర్ యాతమ్ అశ్వినా || 8-035-15

  బ్రహ్మ జిన్వతమ్ ఉత జిన్వతం ధియో హతం రక్షాంసి సేధతమ్ అమీవాః |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చ సోమం సున్వతో అశ్వినా || 8-035-16

  క్షత్రం జిన్వతమ్ ఉత జిన్వతం నౄన్ హతం రక్షాంసి సేధతమ్ అమీవాః |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చ సోమం సున్వతో అశ్వినా || 8-035-17

  ధేనూర్ జిన్వతమ్ ఉత జిన్వతం విశో హతం రక్షాంసి సేధతమ్ అమీవాః |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చ సోమం సున్వతో అశ్వినా || 8-035-18

  అత్రేర్ ఇవ శృణుతమ్ పూర్వ్యస్తుతిం శ్యావాశ్వస్య సున్వతో మదచ్యుతా |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చాశ్వినా తిరోహ్న్యమ్ || 8-035-19

  సర్గాఇవ సృజతం సుష్టుతీర్ ఉప శ్యావాశ్వస్య సున్వతో మదచ్యుతా |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చాశ్వినా తిరోహ్న్యమ్ || 8-035-20

  రశ్మీఇవ యచ్ఛతమ్ అధ్వరాఉప శ్యావాశ్వస్య సున్వతో మదచ్యుతా |
  సజోషసా ఉషసా సూర్యేణ చాశ్వినా తిరోహ్న్యమ్ || 8-035-21

  అర్వాగ్ రథం ని యచ్ఛతమ్ పిబతం సోమ్యమ్ మధు |
  ఆ యాతమ్ అశ్వినా గతమ్ అవస్యుర్ వామ్ అహం హువే ధత్తం రత్నాని దాశుషే || 8-035-22

  నమోవాకే ప్రస్థితే అధ్వరే నరా వివక్షణస్య పీతయే |
  ఆ యాతమ్ అశ్వినా గతమ్ అవస్యుర్ వామ్ అహం హువే ధత్తం రత్నాని దాశుషే || 8-035-23

  స్వాహాకృతస్య తృమ్పతం సుతస్య దేవావ్ అన్ధసః |
  ఆ యాతమ్ అశ్వినా గతమ్ అవస్యుర్ వామ్ అహం హువే ధత్తం రత్నాని దాశుషే || 8-035-24