ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 34)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏన్ద్ర యాహి హరిభిర్ ఉప కణ్వస్య సుష్టుతిమ్ |
  దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో || 8-034-01

  ఆ త్వా గ్రావా వదన్న్ ఇహ సోమీ ఘోషేణ యచ్ఛతు |
  దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో || 8-034-02

  అత్రా వి నేమిర్ ఏషామ్ ఉరాం న ధూనుతే వృకః |
  దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో || 8-034-03

  ఆ త్వా కణ్వా ఇహావసే హవన్తే వాజసాతయే |
  దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో || 8-034-04

  దధామి తే సుతానాం వృష్ణే న పూర్వపాయ్యమ్ |
  దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో || 8-034-05

  స్మత్పురంధిర్ న ఆ గహి విశ్వతోధీర్ న ఊతయే |
  దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో || 8-034-06

  ఆ నో యాహి మహేమతే సహస్రోతే శతామఘ |
  దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో || 8-034-07

  ఆ త్వా హోతా మనుర్హితో దేవత్రా వక్షద్ ఈడ్యః |
  దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో || 8-034-08

  ఆ త్వా మదచ్యుతా హరీ శ్యేనమ్ పక్షేవ వక్షతః |
  దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో || 8-034-09

  ఆ యాహ్య్ అర్య ఆ పరి స్వాహా సోమస్య పీతయే |
  దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో || 8-034-10

  ఆ నో యాహ్య్ ఉపశ్రుత్య్ ఉక్థేషు రణయా ఇహ |
  దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో || 8-034-11

  సరూపైర్ ఆ సు నో గహి సమ్భృతైః సమ్భృతాశ్వః |
  దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో || 8-034-12

  ఆ యాహి పర్వతేభ్యః సముద్రస్యాధి విష్టపః |
  దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో || 8-034-13

  ఆ నో గవ్యాన్య్ అశ్వ్యా సహస్రా శూర దర్దృహి |
  దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో || 8-034-14

  ఆ నః సహస్రశో భరాయుతాని శతాని చ |
  దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో || 8-034-15

  ఆ యద్ ఇన్ద్రశ్ చ దద్వహే సహస్రం వసురోచిషః |
  ఓజిష్ఠమ్ అశ్వ్యమ్ పశుమ్ || 8-034-16

  య ఋజ్రా వాతరంహసో ऽరుషాసో రఘుష్యదః |
  భ్రాజన్తే సూర్యా ఇవ || 8-034-17

  పారావతస్య రాతిషు ద్రవచ్చక్రేష్వ్ ఆశుషు |
  తిష్ఠం వనస్య మధ్య ఆ || 8-034-18