ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 33)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వయం ఘ త్వా సుతావన్త ఆపో న వృక్తబర్హిషః |
  పవిత్రస్య ప్రస్రవణేషు వృత్రహన్ పరి స్తోతార ఆసతే || 8-033-01

  స్వరన్తి త్వా సుతే నరో వసో నిరేక ఉక్థినః |
  కదా సుతం తృషాణ ఓక ఆ గమ ఇన్ద్ర స్వబ్దీవ వంసగః || 8-033-02

  కణ్వేభిర్ ధృష్ణవ్ ఆ ధృషద్ వాజం దర్షి సహస్రిణమ్ |
  పిశఙ్గరూపమ్ మఘవన్ విచర్షణే మక్షూ గోమన్తమ్ ఈమహే || 8-033-03

  పాహి గాయాన్ధసో మద ఇన్ద్రాయ మేధ్యాతిథే |
  యః సమ్మిశ్లో హర్యోర్ యః సుతే సచా వజ్రీ రథో హిరణ్యయః || 8-033-04

  యః సుషవ్యః సుదక్షిణ ఇనో యః సుక్రతుర్ గృణే |
  య ఆకరః సహస్రా యః శతామఘ ఇన్ద్రో యః పూర్భిద్ ఆరితః || 8-033-05

  యో ధృషితో యో ऽవృతో యో అస్తి శ్మశ్రుషు శ్రితః |
  విభూతద్యుమ్నశ్ చ్యవనః పురుష్టుతః క్రత్వా గౌర్ ఇవ శాకినః || 8-033-06

  క ఈం వేద సుతే సచా పిబన్తం కద్ వయో దధే |
  అయం యః పురో విభినత్త్య్ ఓజసా మన్దానః శిప్ర్య్ అన్ధసః || 8-033-07

  దానా మృగో న వారణః పురుత్రా చరథం దధే |
  నకిష్ ట్వా ని యమద్ ఆ సుతే గమో మహాంశ్ చరస్య్ ఓజసా || 8-033-08

  య ఉగ్రః సన్న్ అనిష్టృత స్థిరో రణాయ సంస్కృతః |
  యది స్తోతుర్ మఘవా శృణవద్ ధవం నేన్ద్రో యోషత్య్ ఆ గమత్ || 8-033-09

  సత్యమ్ ఇత్థా వృషేద్ అసి వృషజూతిర్ నో ऽవృతః |
  వృషా హ్య్ ఉగ్ర శృణ్విషే పరావతి వృషో అర్వావతి శ్రుతః || 8-033-10

  వృషణస్ తే అభీశవో వృషా కశా హిరణ్యయీ |
  వృషా రథో మఘవన్ వృషణా హరీ వృషా త్వం శతక్రతో || 8-033-11

  వృషా సోతా సునోతు తే వృషన్న్ ఋజీపిన్న్ ఆ భర |
  వృషా దధన్వే వృషణం నదీష్వ్ ఆ తుభ్యం స్థాతర్ హరీణామ్ || 8-033-12

  ఏన్ద్ర యాహి పీతయే మధు శవిష్ఠ సోమ్యమ్ |
  నాయమ్ అచ్ఛా మఘవా శృణవద్ గిరో బ్రహ్మోక్థా చ సుక్రతుః || 8-033-13

  వహన్తు త్వా రథేష్ఠామ్ ఆ హరయో రథయుజః |
  తిరశ్ చిద్ అర్యం సవనాని వృత్రహన్న్ అన్యేషాం యా శతక్రతో || 8-033-14

  అస్మాకమ్ అద్యాన్తమం స్తోమం ధిష్వ మహామహ |
  అస్మాకం తే సవనా సన్తు శంతమా మదాయ ద్యుక్ష సోమపాః || 8-033-15

  నహి షస్ తవ నో మమ శాస్త్రే అన్యస్య రణ్యతి |
  యో అస్మాన్ వీర ఆనయత్ || 8-033-16

  ఇన్ద్రశ్ చిద్ ఘా తద్ అబ్రవీత్ స్త్రియా అశాస్యమ్ మనః |
  ఉతో అహ క్రతుం రఘుమ్ || 8-033-17

  సప్తీ చిద్ ఘా మదచ్యుతా మిథునా వహతో రథమ్ |
  ఏవేద్ ధూర్ వృష్ణ ఉత్తరా || 8-033-18

  అధః పశ్యస్వ మోపరి సంతరామ్ పాదకౌ హర |
  మా తే కశప్లకౌ దృశన్ స్త్రీ హి బ్రహ్మా బభూవిథ || 8-033-19