ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 32)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర కృతాన్య్ ఋజీషిణః కణ్వా ఇన్ద్రస్య గాథయా |
  మదే సోమస్య వోచత || 8-032-01

  యః సృబిన్దమ్ అనర్శనిమ్ పిప్రుం దాసమ్ అహీశువమ్ |
  వధీద్ ఉగ్రో రిణన్న్ అపః || 8-032-02

  న్య్ అర్బుదస్య విష్టపం వర్ష్మాణమ్ బృహతస్ తిర |
  కృషే తద్ ఇన్ద్ర పౌంస్యమ్ || 8-032-03

  ప్రతి శ్రుతాయ వో ధృషత్ తూర్ణాశం న గిరేర్ అధి |
  హువే సుశిప్రమ్ ఊతయే || 8-032-04

  స గోర్ అశ్వస్య వి వ్రజమ్ మన్దానః సోమ్యేభ్యః |
  పురం న శూర దర్షసి || 8-032-05

  యది మే రారణః సుత ఉక్థే వా దధసే చనః |
  ఆరాద్ ఉప స్వధా గహి || 8-032-06

  వయం ఘా తే అపి ష్మసి స్తోతార ఇన్ద్ర గిర్వణః |
  త్వం నో జిన్వ సోమపాః || 8-032-07

  ఉత నః పితుమ్ ఆ భర సంరరాణో అవిక్షితమ్ |
  మఘవన్ భూరి తే వసు || 8-032-08

  ఉత నో గోమతస్ కృధి హిరణ్యవతో అశ్వినః |
  ఇళాభిః సం రభేమహి || 8-032-09

  బృబదుక్థం హవామహే సృప్రకరస్నమ్ ఊతయే |
  సాధు కృణ్వన్తమ్ అవసే || 8-032-10

  యః సంస్థే చిచ్ ఛతక్రతుర్ ఆద్ ఈం కృణోతి వృత్రహా |
  జరితృభ్యః పురూవసుః || 8-032-11

  స నః శక్రశ్ చిద్ ఆ శకద్ దానవాఅన్తరాభరః |
  ఇన్ద్రో విశ్వాభిర్ ఊతిభిః || 8-032-12

  యో రాయో ऽవనిర్ మహాన్ సుపారః సున్వతః సఖా |
  తమ్ ఇన్ద్రమ్ అభి గాయత || 8-032-13

  ఆయన్తారమ్ మహి స్థిరమ్ పృతనాసు శ్రవోజితమ్ |
  భూరేర్ ఈశానమ్ ఓజసా || 8-032-14

  నకిర్ అస్య శచీనాం నియన్తా సూనృతానామ్ |
  నకిర్ వక్తా న దాద్ ఇతి || 8-032-15

  న నూనమ్ బ్రహ్మణామ్ ఋణమ్ ప్రాశూనామ్ అస్తి సున్వతామ్ |
  న సోమో అప్రతా పపే || 8-032-16

  పన్య ఇద్ ఉప గాయత పన్య ఉక్థాని శంసత |
  బ్రహ్మా కృణోత పన్య ఇత్ || 8-032-17

  పన్య ఆ దర్దిరచ్ ఛతా సహస్రా వాజ్య్ అవృతః |
  ఇన్ద్రో యో యజ్వనో వృధః || 8-032-18

  వి షూ చర స్వధా అను కృష్టీనామ్ అన్వ్ ఆహువః |
  ఇన్ద్ర పిబ సుతానామ్ || 8-032-19

  పిబ స్వధైనవానామ్ ఉత యస్ తుగ్ర్యే సచా |
  ఉతాయమ్ ఇన్ద్ర యస్ తవ || 8-032-20

  అతీహి మన్యుషావిణం సుషువాంసమ్ ఉపారణే |
  ఇమం రాతం సుతమ్ పిబ || 8-032-21

  ఇహి తిస్రః పరావత ఇహి పఞ్చ జనాఅతి |
  ధేనా ఇన్ద్రావచాకశత్ || 8-032-22

  సూర్యో రశ్మిం యథా సృజా త్వా యచ్ఛన్తు మే గిరః |
  నిమ్నమ్ ఆపో న సధ్ర్యక్ || 8-032-23

  అధ్వర్యవ్ ఆ తు హి షిఞ్చ సోమం వీరాయ శిప్రిణే |
  భరా సుతస్య పీతయే || 8-032-24

  య ఉద్నః ఫలిగమ్ భినన్ న్యక్ సిన్ధూఅవాసృజత్ |
  యో గోషు పక్వం ధారయత్ || 8-032-25

  అహన్ వృత్రమ్ ఋచీషమ ఔర్ణవాభమ్ అహీశువమ్ |
  హిమేనావిధ్యద్ అర్బుదమ్ || 8-032-26

  ప్ర వ ఉగ్రాయ నిష్టురే ऽషాళ్హాయ ప్రసక్షిణే |
  దేవత్తమ్ బ్రహ్మ గాయత || 8-032-27

  యో విశ్వాన్య్ అభి వ్రతా సోమస్య మదే అన్ధసః |
  ఇన్ద్రో దేవేషు చేతతి || 8-032-28

  ఇహ త్యా సధమాద్యా హరీ హిరణ్యకేశ్యా |
  వోళ్హామ్ అభి ప్రయో హితమ్ || 8-032-29

  అర్వాఞ్చం త్వా పురుష్టుత ప్రియమేధస్తుతా హరీ |
  సోమపేయాయ వక్షతః || 8-032-30