ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 31)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యో యజాతి యజాత ఇత్ సునవచ్ చ పచాతి చ |
  బ్రహ్మేద్ ఇన్ద్రస్య చాకనత్ || 8-031-01

  పురోళాశం యో అస్మై సోమం రరత ఆశిరమ్ |
  పాద్ ఇత్ తం శక్రో అంహసః || 8-031-02

  తస్య ద్యుమాఅసద్ రథో దేవజూతః స శూశువత్ |
  విశ్వా వన్వన్న్ అమిత్రియా || 8-031-03

  అస్య ప్రజావతీ గృహే ऽసశ్చన్తీ దివే-దివే |
  ఇళా ధేనుమతీ దుహే || 8-031-04

  యా దమ్పతీ సమనసా సునుత ఆ చ ధావతః |
  దేవాసో నిత్యయాశిరా || 8-031-05

  ప్రతి ప్రాశవ్యాఇతః సమ్యఞ్చా బర్హిర్ ఆశాతే |
  న తా వాజేషు వాయతః || 8-031-06

  న దేవానామ్ అపి హ్నుతః సుమతిం న జుగుక్షతః |
  శ్రవో బృహద్ వివాసతః || 8-031-07

  పుత్రిణా తా కుమారిణా విశ్వమ్ ఆయుర్ వ్య్ అశ్నుతః |
  ఉభా హిరణ్యపేశసా || 8-031-08

  వీతిహోత్రా కృతద్వసూ దశస్యన్తామృతాయ కమ్ |
  సమ్ ఊధో రోమశం హతో దేవేషు కృణుతో దువః || 8-031-09

  ఆ శర్మ పర్వతానాం వృణీమహే నదీనామ్ |
  ఆ విష్ణోః సచాభువః || 8-031-10

  ఐతు పూషా రయిర్ భగః స్వస్తి సర్వధాతమః |
  ఉరుర్ అధ్వా స్వస్తయే || 8-031-11

  అరమతిర్ అనర్వణో విశ్వో దేవస్య మనసా |
  ఆదిత్యానామ్ అనేహ ఇత్ || 8-031-12

  యథా నో మిత్రో అర్యమా వరుణః సన్తి గోపాః |
  సుగా ఋతస్య పన్థాః || 8-031-13

  అగ్నిం వః పూర్వ్యం గిరా దేవమ్ ఈళే వసూనామ్ |
  సపర్యన్తః పురుప్రియమ్ మిత్రం న క్షేత్రసాధసమ్ || 8-031-14

  మక్షూ దేవవతో రథః శూరో వా పృత్సు కాసు చిత్ |
  దేవానాం య ఇన్ మనో యజమాన ఇయక్షత్య్ అభీద్ అయజ్వనో భువత్ || 8-031-15

  న యజమాన రిష్యసి న సున్వాన న దేవయో |
  దేవానాం య ఇన్ మనో యజమాన ఇయక్షత్య్ అభీద్ అయజ్వనో భువత్ || 8-031-16

  నకిష్ టం కర్మణా నశన్ న ప్ర యోషన్ న యోషతి |
  దేవానాం య ఇన్ మనో యజమాన ఇయక్షత్య్ అభీద్ అయజ్వనో భువత్ || 8-031-17

  అసద్ అత్ర సువీర్యమ్ ఉత త్యద్ ఆశ్వశ్వ్యమ్ |
  దేవానాం య ఇన్ మనో యజమాన ఇయక్షత్య్ అభీద్ అయజ్వనో భువత్ || 8-031-18