ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 30)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  నహి వో అస్త్య్ అర్భకో దేవాసో న కుమారకః |
  విశ్వే సతోమహాన్త ఇత్ || 8-030-01

  ఇతి స్తుతాసో అసథా రిశాదసో యే స్థ త్రయశ్ చ త్రింశచ్ చ |
  మనోర్ దేవా యజ్ఞియాసః || 8-030-02

  తే నస్ త్రాధ్వం తే ऽవత త ఉ నో అధి వోచత |
  మా నః పథః పిత్ర్యాన్ మానవాద్ అధి దూరం నైష్ట పరావతః || 8-030-03

  యే దేవాస ఇహ స్థన విశ్వే వైశ్వానరా ఉత |
  అస్మభ్యం శర్మ సప్రథో గవే ऽశ్వాయ యచ్ఛత || 8-030-04