ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 29)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

<poem>
  బభ్రుర్ ఏకో విషుణః సూనరో యువాఞ్జ్య్ అఙ్క్తే హిరణ్యయమ్ || 8-029-01
  యోనిమ్ ఏక ఆ ససాద ద్యోతనో ऽన్తర్ దేవేషు మేధిరః || 8-029-02
  వాశీమ్ ఏకో బిభర్తి హస్త ఆయసీమ్ అన్తర్ దేవేషు నిధ్రువిః || 8-029-03
  వజ్రమ్ ఏకో బిభర్తి హస్త ఆహితం తేన వృత్రాణి జిఘ్నతే || 8-029-04
  తిగ్మమ్ ఏకో బిభర్తి హస్త ఆయుధం శుచిర్ ఉగ్రో జలాషభేషజః || 8-029-05
  పథ ఏకః పీపాయ తస్కరో యథాఏష వేద నిధీనామ్ || 8-029-06
  త్రీణ్య్ ఏక ఉరుగాయో వి చక్రమే యత్ర దేవాసో మదన్తి || 8-029-07
  విభిర్ ద్వా చరత ఏకయా సహ ప్ర ప్రవాసేవ వసతః || 8-029-08
  సదో ద్వా చక్రాతే ఉపమా దివి సమ్రాజా సర్పిరాసుతీ || 8-029-09
  అర్చన్త ఏకే మహి సామ మన్వత తేన సూర్యమ్ అరోచయన్ || 8-029-10

</poem>