ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 28)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యే త్రింశతి త్రయస్ పరో దేవాసో బర్హిర్ ఆసదన్ |
  విదన్న్ అహ ద్వితాసనన్ || 8-028-01

  వరుణో మిత్రో అర్యమా స్మద్రాతిషాచో అగ్నయః |
  పత్నీవన్తో వషట్కృతాః || 8-028-02

  తే నో గోపా అపాచ్యాస్ త ఉదక్ త ఇత్థా న్యక్ |
  పురస్తాత్ సర్వయా విశా || 8-028-03

  యథా వశన్తి దేవాస్ తథేద్ అసత్ తద్ ఏషాం నకిర్ ఆ మినత్ |
  అరావా చన మర్త్యః || 8-028-04

  సప్తానాం సప్త ఋష్టయః సప్త ద్యుమ్నాన్య్ ఏషామ్ |
  సప్తో అధి శ్రియో ధిరే || 8-028-05