ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 25)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తా వాం విశ్వస్య గోపా దేవా దేవేషు యజ్ఞియా |
  ఋతావానా యజసే పూతదక్షసా || 8-025-01

  మిత్రా తనా న రథ్యా వరుణో యశ్ చ సుక్రతుః |
  సనాత్ సుజాతా తనయా ధృతవ్రతా || 8-025-02

  తా మాతా విశ్వవేదసాసుర్యాయ ప్రమహసా |
  మహీ జజానాదితిర్ ఋతావరీ || 8-025-03

  మహాన్తా మిత్రావరుణా సమ్రాజా దేవావ్ అసురా |
  ఋతావానావ్ ఋతమ్ ఆ ఘోషతో బృహత్ || 8-025-04

  నపాతా శవసో మహః సూనూ దక్షస్య సుక్రతూ |
  సృప్రదానూ ఇషో వాస్త్వ్ అధి క్షితః || 8-025-05

  సం యా దానూని యేమథుర్ దివ్యాః పార్థివీర్ ఇషః |
  నభస్వతీర్ ఆ వాం చరన్తు వృష్టయః || 8-025-06

  అధి యా బృహతో దివో ऽభి యూథేవ పశ్యతః |
  ఋతావానా సమ్రాజా నమసే హితా || 8-025-07

  ఋతావానా ని షేదతుః సామ్రాజ్యాయ సుక్రతూ |
  ధృతవ్రతా క్షత్రియా క్షత్రమ్ ఆశతుః || 8-025-08

  అక్ష్ణశ్ చిద్ గాతువిత్తరానుల్బణేన చక్షసా |
  ని చిన్ మిషన్తా నిచిరా ని చిక్యతుః || 8-025-09

  ఉత నో దేవ్య్ అదితిర్ ఉరుష్యతాం నాసత్యా |
  ఉరుష్యన్తు మరుతో వృద్ధశవసః || 8-025-10

  తే నో నావమ్ ఉరుష్యత దివా నక్తం సుదానవః |
  అరిష్యన్తో ని పాయుభిః సచేమహి || 8-025-11

  అఘ్నతే విష్ణవే వయమ్ అరిష్యన్తః సుదానవే |
  శ్రుధి స్వయావన్ సిన్ధో పూర్వచిత్తయే || 8-025-12

  తద్ వార్యం వృణీమహే వరిష్ఠం గోపయత్యమ్ |
  మిత్రో యత్ పాన్తి వరుణో యద్ అర్యమా || 8-025-13

  ఉత నః సిన్ధుర్ అపాం తన్ మరుతస్ తద్ అశ్వినా |
  ఇన్ద్రో విష్ణుర్ మీఢ్వాంసః సజోషసః || 8-025-14

  తే హి ష్మా వనుషో నరో ऽభిమాతిం కయస్య చిత్ |
  తిగ్మం న క్షోదః ప్రతిఘ్నన్తి భూర్ణయః || 8-025-15

  అయమ్ ఏక ఇత్థా పురూరు చష్టే వి విశ్పతిః |
  తస్య వ్రతాన్య్ అను వశ్ చరామసి || 8-025-16

  అను పూర్వాణ్య్ ఓక్యా సామ్రాజ్యస్య సశ్చిమ |
  మిత్రస్య వ్రతా వరుణస్య దీర్ఘశ్రుత్ || 8-025-17

  పరి యో రశ్మినా దివో ऽన్తాన్ మమే పృథివ్యాః |
  ఉభే ఆ పప్రౌ రోదసీ మహిత్వా || 8-025-18

  ఉద్ ఉ ష్య శరణే దివో జ్యోతిర్ అయంస్త సూర్యః |
  అగ్నిర్ న శుక్రః సమిధాన ఆహుతః || 8-025-19

  వచో దీర్ఘప్రసద్మనీశే వాజస్య గోమతః |
  ఈశే హి పిత్వో ऽవిషస్య దావనే || 8-025-20

  తత్ సూర్యం రోదసీ ఉభే దోషా వస్తోర్ ఉప బ్రువే |
  భోజేష్వ్ అస్మాఅభ్య్ ఉచ్ చరా సదా || 8-025-21

  ఋజ్రమ్ ఉక్షణ్యాయనే రజతం హరయాణే |
  రథం యుక్తమ్ అసనామ సుషామణి || 8-025-22

  తా మే అశ్వ్యానాం హరీణాం నితోశనా |
  ఉతో ను కృత్వ్యానాం నృవాహసా || 8-025-23

  స్మదభీశూ కశావన్తా విప్రా నవిష్ఠయా మతీ |
  మహో వాజినావ్ అర్వన్తా సచాసనమ్ || 8-025-24