ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 24)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సఖాయ ఆ శిషామహి బ్రహ్మేన్ద్రాయ వజ్రిణే |
  స్తుష ఊ షు వో నృతమాయ ధృష్ణవే || 8-024-01

  శవసా హ్య్ అసి శ్రుతో వృత్రహత్యేన వృత్రహా |
  మఘైర్ మఘోనో అతి శూర దాశసి || 8-024-02

  స న స్తవాన ఆ భర రయిం చిత్రశ్రవస్తమమ్ |
  నిరేకే చిద్ యో హరివో వసుర్ దదిః || 8-024-03

  ఆ నిరేకమ్ ఉత ప్రియమ్ ఇన్ద్ర దర్షి జనానామ్ |
  ధృషతా ధృష్ణో స్తవమాన ఆ భర || 8-024-04

  న తే సవ్యం న దక్షిణం హస్తం వరన్త ఆమురః |
  న పరిబాధో హరివో గవిష్టిషు || 8-024-05

  ఆ త్వా గోభిర్ ఇవ వ్రజం గీర్భిర్ ఋణోమ్య్ అద్రివః |
  ఆ స్మా కామం జరితుర్ ఆ మనః పృణ || 8-024-06

  విశ్వాని విశ్వమనసో ధియా నో వృత్రహన్తమ |
  ఉగ్ర ప్రణేతర్ అధి షూ వసో గహి || 8-024-07

  వయం తే అస్య వృత్రహన్ విద్యామ శూర నవ్యసః |
  వసో స్పార్హస్య పురుహూత రాధసః || 8-024-08

  ఇన్ద్ర యథా హ్య్ అస్తి తే ऽపరీతం నృతో శవః |
  అమృక్తా రాతిః పురుహూత దాశుషే || 8-024-09

  ఆ వృషస్వ మహామహ మహే నృతమ రాధసే |
  దృళ్హశ్ చిద్ దృహ్య మఘవన్ మఘత్తయే || 8-024-10

  నూ అన్యత్రా చిద్ అద్రివస్ త్వన్ నో జగ్ముర్ ఆశసః |
  మఘవఞ్ ఛగ్ధి తవ తన్ న ఊతిభిః || 8-024-11

  నహ్య్ అఙ్గ నృతో త్వద్ అన్యం విన్దామి రాధసే |
  రాయే ద్యుమ్నాయ శవసే చ గిర్వణః || 8-024-12

  ఏన్దుమ్ ఇన్ద్రాయ సిఞ్చత పిబాతి సోమ్యమ్ మధు |
  ప్ర రాధసా చోదయాతే మహిత్వనా || 8-024-13

  ఉపో హరీణామ్ పతిం దక్షమ్ పృఞ్చన్తమ్ అబ్రవమ్ |
  నూనం శ్రుధి స్తువతో అశ్వ్యస్య || 8-024-14

  నహ్య్ అఙ్గ పురా చన జజ్ఞే వీరతరస్ త్వత్ |
  నకీ రాయా నైవథా న భన్దనా || 8-024-15

  ఏద్ ఉ మధ్వో మదిన్తరం సిఞ్చ వాధ్వర్యో అన్ధసః |
  ఏవా హి వీర స్తవతే సదావృధః || 8-024-16

  ఇన్ద్ర స్థాతర్ హరీణాం నకిష్ టే పూర్వ్యస్తుతిమ్ |
  ఉద్ ఆనంశ శవసా న భన్దనా || 8-024-17

  తం వో వాజానామ్ పతిమ్ అహూమహి శ్రవస్యవః |
  అప్రాయుభిర్ యజ్ఞేభిర్ వావృధేన్యమ్ || 8-024-18

  ఏతో న్వ్ ఇన్ద్రం స్తవామ సఖాయ స్తోమ్యం నరమ్ |
  కృష్టీర్ యో విశ్వా అభ్య్ అస్త్య్ ఏక ఇత్ || 8-024-19

  అగోరుధాయ గవిషే ద్యుక్షాయ దస్మ్యం వచః |
  ఘృతాత్ స్వాదీయో మధునశ్ చ వోచత || 8-024-20

  యస్యామితాని వీర్యా న రాధః పర్యేతవే |
  జ్యోతిర్ న విశ్వమ్ అభ్య్ అస్తి దక్షిణా || 8-024-21

  స్తుహీన్ద్రం వ్యశ్వవద్ అనూర్మిం వాజినం యమమ్ |
  అర్యో గయమ్ మంహమానం వి దాశుషే || 8-024-22

  ఏవా నూనమ్ ఉప స్తుహి వైయశ్వ దశమం నవమ్ |
  సువిద్వాంసం చర్కృత్యం చరణీనామ్ || 8-024-23

  వేత్థా హి నిరృతీనాం వజ్రహస్త పరివృజమ్ |
  అహర్-అహః శున్ధ్యుః పరిపదామ్ ఇవ || 8-024-24

  తద్ ఇన్ద్రావ ఆ భర యేనా దంసిష్ఠ కృత్వనే |
  ద్వితా కుత్సాయ శిశ్నథో ని చోదయ || 8-024-25

  తమ్ ఉ త్వా నూనమ్ ఈమహే నవ్యం దంసిష్ఠ సన్యసే |
  స త్వం నో విశ్వా అభిమాతీః సక్షణిః || 8-024-26

  య ఋక్షాద్ అంహసో ముచద్ యో వార్యాత్ సప్త సిన్ధుషు |
  వధర్ దాసస్య తువినృమ్ణ నీనమః || 8-024-27

  యథా వరో సుషామ్ణే సనిభ్య ఆవహో రయిమ్ |
  వ్యశ్వేభ్యః సుభగే వాజినీవతి || 8-024-28

  ఆ నార్యస్య దక్షిణా వ్యశ్వాఏతు సోమినః |
  స్థూరం చ రాధః శతవత్ సహస్రవత్ || 8-024-29

  యత్ త్వా పృచ్ఛాద్ ఈజానః కుహయా కుహయాకృతే |
  ఏషో అపశ్రితో వలో గోమతీమ్ అవ తిష్ఠతి || 8-024-30