ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 26)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యువోర్ ఉ షూ రథం హువే సధస్తుత్యాయ సూరిషు |
  అతూర్తదక్షా వృషణా వృషణ్వసూ || 8-026-01

  యువం వరో సుషామ్ణే మహే తనే నాసత్యా |
  అవోభిర్ యాథో వృషణా వృషణ్వసూ || 8-026-02

  తా వామ్ అద్య హవామహే హవ్యేభిర్ వాజినీవసూ |
  పూర్వీర్ ఇష ఇషయన్తావ్ అతి క్షపః || 8-026-03

  ఆ వాం వాహిష్ఠో అశ్వినా రథో యాతు శ్రుతో నరా |
  ఉప స్తోమాన్ తురస్య దర్శథః శ్రియే || 8-026-04

  జుహురాణా చిద్ అశ్వినా మన్యేథాం వృషణ్వసూ |
  యువం హి రుద్రా పర్షథో అతి ద్విషః || 8-026-05

  దస్రా హి విశ్వమ్ ఆనుషఙ్ మక్షూభిః పరిదీయథః |
  ధియంజిన్వా మధువర్ణా శుభస్ పతీ || 8-026-06

  ఉప నో యాతమ్ అశ్వినా రాయా విశ్వపుషా సహ |
  మఘవానా సువీరావ్ అనపచ్యుతా || 8-026-07

  ఆ మే అస్య ప్రతీవ్యమ్ ఇన్ద్రనాసత్యా గతమ్ |
  దేవా దేవేభిర్ అద్య సచనస్తమా || 8-026-08

  వయం హి వాం హవామహ ఉక్షణ్యన్తో వ్యశ్వవత్ |
  సుమతిభిర్ ఉప విప్రావ్ ఇహా గతమ్ || 8-026-09

  అశ్వినా స్వ్ ఋషే స్తుహి కువిత్ తే శ్రవతో హవమ్ |
  నేదీయసః కూళయాతః పణీఉత || 8-026-10

  వైయశ్వస్య శ్రుతం నరోతో మే అస్య వేదథః |
  సజోషసా వరుణో మిత్రో అర్యమా || 8-026-11

  యువాదత్తస్య ధిష్ణ్యా యువానీతస్య సూరిభిః |
  అహర్-అహర్ వృషణ మహ్యం శిక్షతమ్ || 8-026-12

  యో వాం యజ్ఞేభిర్ ఆవృతో ऽధివస్త్రా వధూర్ ఇవ |
  సపర్యన్తా శుభే చక్రాతే అశ్వినా || 8-026-13

  యో వామ్ ఉరువ్యచస్తమం చికేతతి నృపాయ్యమ్ |
  వర్తిర్ అశ్వినా పరి యాతమ్ అస్మయూ || 8-026-14

  అస్మభ్యం సు వృషణ్వసూ యాతం వర్తిర్ నృపాయ్యమ్ |
  విషుద్రుహేవ యజ్ఞమ్ ఊహథుర్ గిరా || 8-026-15

  వాహిష్ఠో వాం హవానాం స్తోమో దూతో హువన్ నరా |
  యువాభ్యామ్ భూత్వ్ అశ్వినా || 8-026-16

  యద్ అదో దివో అర్ణవ ఇషో వా మదథో గృహే |
  శ్రుతమ్ ఇన్ మే అమర్త్యా || 8-026-17

  ఉత స్యా శ్వేతయావరీ వాహిష్ఠా వాం నదీనామ్ |
  సిన్ధుర్ హిరణ్యవర్తనిః || 8-026-18

  స్మద్ ఏతయా సుకీర్త్యాశ్వినా శ్వేతయా ధియా |
  వహేథే శుభ్రయావానా || 8-026-19

  యుక్ష్వా హి త్వం రథాసహా యువస్వ పోష్యా వసో |
  ఆన్ నో వాయో మధు పిబాస్మాకం సవనా గహి || 8-026-20

  తవ వాయవ్ ఋతస్పతే త్వష్టుర్ జామాతర్ అద్భుత |
  అవాంస్య్ ఆ వృణీమహే || 8-026-21

  త్వష్టుర్ జామాతరం వయమ్ ఈశానం రాయ ఈమహే |
  సుతావన్తో వాయుం ద్యుమ్నా జనాసః || 8-026-22

  వాయో యాహి శివా దివో వహస్వా సు స్వశ్వ్యమ్ |
  వహస్వ మహః పృథుపక్షసా రథే || 8-026-23

  త్వాం హి సుప్సరస్తమం నృషదనేషు హూమహే |
  గ్రావాణం నాశ్వపృష్ఠమ్ మంహనా || 8-026-24

  స త్వం నో దేవ మనసా వాయో మన్దానో అగ్రియః |
  కృధి వాజాఅపో ధియః || 8-026-25