ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 23)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఈళిష్వా హి ప్రతీవ్యం యజస్వ జాతవేదసమ్ |
  చరిష్ణుధూమమ్ అగృభీతశోచిషమ్ || 8-023-01

  దామానం విశ్వచర్షణే ऽగ్నిం విశ్వమనో గిరా |
  ఉత స్తుషే విష్పర్ధసో రథానామ్ || 8-023-02

  యేషామ్ ఆబాధ ఋగ్మియ ఇషః పృక్షశ్ చ నిగ్రభే |
  ఉపవిదా వహ్నిర్ విన్దతే వసు || 8-023-03

  ఉద్ అస్య శోచిర్ అస్థాద్ దీదియుషో వ్య్ అజరమ్ |
  తపుర్జమ్భస్య సుద్యుతో గణశ్రియః || 8-023-04

  ఉద్ ఉ తిష్ఠ స్వధ్వర స్తవానో దేవ్యా కృపా |
  అభిఖ్యా భాసా బృహతా శుశుక్వనిః || 8-023-05

  అగ్నే యాహి సుశస్తిభిర్ హవ్యా జుహ్వాన ఆనుషక్ |
  యథా దూతో బభూథ హవ్యవాహనః || 8-023-06

  అగ్నిం వః పూర్వ్యం హువే హోతారం చర్షణీనామ్ |
  తమ్ అయా వాచా గృణే తమ్ ఉ వ స్తుషే || 8-023-07

  యజ్ఞేభిర్ అద్భుతక్రతుం యం కృపా సూదయన్త ఇత్ |
  మిత్రం న జనే సుధితమ్ ఋతావని || 8-023-08

  ఋతావానమ్ ఋతాయవో యజ్ఞస్య సాధనం గిరా |
  ఉపో ఏనం జుజుషుర్ నమసస్ పదే || 8-023-09

  అచ్ఛా నో అఙ్గిరస్తమం యజ్ఞాసో యన్తు సంయతః |
  హోతా యో అస్తి విక్ష్వ్ ఆ యశస్తమః || 8-023-10

  అగ్నే తవ త్యే అజరేన్ధానాసో బృహద్ భాః |
  అశ్వా ఇవ వృషణస్ తవిషీయవః || 8-023-11

  స త్వం న ఊర్జామ్ పతే రయిం రాస్వ సువీర్యమ్ |
  ప్రావ నస్ తోకే తనయే సమత్స్వ్ ఆ || 8-023-12

  యద్ వా ఉ విశ్పతిః శితః సుప్రీతో మనుషో విశి |
  విశ్వేద్ అగ్నిః ప్రతి రక్షాంసి సేధతి || 8-023-13

  శ్రుష్ట్య్ అగ్నే నవస్య మే స్తోమస్య వీర విశ్పతే |
  ని మాయినస్ తపుషా రక్షసో దహ || 8-023-14

  న తస్య మాయయా చన రిపుర్ ఈశీత మర్త్యః |
  యో అగ్నయే దదాశ హవ్యదాతిభిః || 8-023-15

  వ్యశ్వస్ త్వా వసువిదమ్ ఉక్షణ్యుర్ అప్రీణాద్ ఋషిః |
  మహో రాయే తమ్ ఉ త్వా సమ్ ఇధీమహి || 8-023-16

  ఉశనా కావ్యస్ త్వా ని హోతారమ్ అసాదయత్ |
  ఆయజిం త్వా మనవే జాతవేదసమ్ || 8-023-17

  విశ్వే హి త్వా సజోషసో దేవాసో దూతమ్ అక్రత |
  శ్రుష్టీ దేవ ప్రథమో యజ్ఞియో భువః || 8-023-18

  ఇమం ఘా వీరో అమృతం దూతం కృణ్వీత మర్త్యః |
  పావకం కృష్ణవర్తనిం విహాయసమ్ || 8-023-19

  తం హువేమ యతస్రుచః సుభాసం శుక్రశోచిషమ్ |
  విశామ్ అగ్నిమ్ అజరమ్ ప్రత్నమ్ ఈడ్యమ్ || 8-023-20

  యో అస్మై హవ్యదాతిభిర్ ఆహుతిమ్ మర్తో ऽవిధత్ |
  భూరి పోషం స ధత్తే వీరవద్ యశః || 8-023-21

  ప్రథమం జాతవేదసమ్ అగ్నిం యజ్ఞేషు పూర్వ్యమ్ |
  ప్రతి స్రుగ్ ఏతి నమసా హవిష్మతీ || 8-023-22

  ఆభిర్ విధేమాగ్నయే జ్యేష్ఠాభిర్ వ్యశ్వవత్ |
  మంహిష్ఠాభిర్ మతిభిః శుక్రశోచిషే || 8-023-23

  నూనమ్ అర్చ విహాయసే స్తోమేభి స్థూరయూపవత్ |
  ఋషే వైయశ్వ దమ్యాయాగ్నయే || 8-023-24

  అతిథిమ్ మానుషాణాం సూనుం వనస్పతీనామ్ |
  విప్రా అగ్నిమ్ అవసే ప్రత్నమ్ ఈళతే || 8-023-25

  మహో విశ్వాఅభి షతో ऽభి హవ్యాని మానుషా |
  అగ్నే ని షత్సి నమసాధి బర్హిషి || 8-023-26

  వంస్వా నో వార్యా పురు వంస్వ రాయః పురుస్పృహః |
  సువీర్యస్య ప్రజావతో యశస్వతః || 8-023-27

  త్వం వరో సుషామ్ణే ऽగ్నే జనాయ చోదయ |
  సదా వసో రాతిం యవిష్ఠ శశ్వతే || 8-023-28

  త్వం హి సుప్రతూర్ అసి త్వం నో గోమతీర్ ఇషః |
  మహో రాయః సాతిమ్ అగ్నే అపా వృధి || 8-023-29

  అగ్నే త్వం యశా అస్య్ ఆ మిత్రావరుణా వహ |
  ఋతావానా సమ్రాజా పూతదక్షసా || 8-023-30