ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 22)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఓ త్యమ్ అహ్వ ఆ రథమ్ అద్యా దంసిష్ఠమ్ ఊతయే |
  యమ్ అశ్వినా సుహవా రుద్రవర్తనీ ఆ సూర్యాయై తస్థథుః || 8-022-01

  పూర్వాయుషం సుహవమ్ పురుస్పృహమ్ భుజ్యుం వాజేషు పూర్వ్యమ్ |
  సచనావన్తం సుమతిభిః సోభరే విద్వేషసమ్ అనేహసమ్ || 8-022-02

  ఇహ త్యా పురుభూతమా దేవా నమోభిర్ అశ్వినా |
  అర్వాచీనా స్వ్ అవసే కరామహే గన్తారా దాశుషో గృహమ్ || 8-022-03

  యువో రథస్య పరి చక్రమ్ ఈయత ఈర్మాన్యద్ వామ్ ఇషణ్యతి |
  అస్మాఅచ్ఛా సుమతిర్ వాం శుభస్ పతీ ఆ ధేనుర్ ఇవ ధావతు || 8-022-04

  రథో యో వాం త్రివన్ధురో హిరణ్యాభీశుర్ అశ్వినా |
  పరి ద్యావాపృథివీ భూషతి శ్రుతస్ తేన నాసత్యా గతమ్ || 8-022-05

  దశస్యన్తా మనవే పూర్వ్యం దివి యవం వృకేణ కర్షథః |
  తా వామ్ అద్య సుమతిభిః శుభస్ పతీ అశ్వినా ప్ర స్తువీమహి || 8-022-06

  ఉప నో వాజినీవసూ యాతమ్ ఋతస్య పథిభిః |
  యేభిస్ తృక్షిం వృషణా త్రాసదస్యవమ్ మహే క్షత్రాయ జిన్వథః || 8-022-07

  అయం వామ్ అద్రిభిః సుతః సోమో నరా వృషణ్వసూ |
  ఆ యాతం సోమపీతయే పిబతం దాశుషో గృహే || 8-022-08

  ఆ హి రుహతమ్ అశ్వినా రథే కోశే హిరణ్యయే వృషణ్వసూ |
  యుఞ్జాథామ్ పీవరీర్ ఇషః || 8-022-09

  యాభిః పక్థమ్ అవథో యాభిర్ అధ్రిగుం యాభిర్ బభ్రుం విజోషసమ్ |
  తాభిర్ నో మక్షూ తూయమ్ అశ్వినా గతమ్ భిషజ్యతం యద్ ఆతురమ్ || 8-022-10

  యద్ అధ్రిగావో అధ్రిగూ ఇదా చిద్ అహ్నో అశ్వినా హవామహే |
  వయం గీర్భిర్ విపన్యవః || 8-022-11

  తాభిర్ ఆ యాతం వృషణోప మే హవం విశ్వప్సుం విశ్వవార్యమ్ |
  ఇషా మంహిష్ఠా పురుభూతమా నరా యాభిః క్రివిం వావృధుస్ తాభిర్ ఆ గతమ్ || 8-022-12

  తావ్ ఇదా చిద్ అహానాం తావ్ అశ్వినా వన్దమాన ఉప బ్రువే |
  తా ఉ నమోభిర్ ఈమహే || 8-022-13

  తావ్ ఇద్ దోషా తా ఉషసి శుభస్ పతీ తా యామన్ రుద్రవర్తనీ |
  మా నో మర్తాయ రిపవే వాజినీవసూ పరో రుద్రావ్ అతి ఖ్యతమ్ || 8-022-14

  ఆ సుగ్మ్యాయ సుగ్మ్యమ్ ప్రాతా రథేనాశ్వినా వా సక్షణీ |
  హువే పితేవ సోభరీ || 8-022-15

  మనోజవసా వృషణా మదచ్యుతా మక్షుంగమాభిర్ ఊతిభిః |
  ఆరాత్తాచ్ చిద్ భూతమ్ అస్మే అవసే పూర్వీభిః పురుభోజసా || 8-022-16

  ఆ నో అశ్వావద్ అశ్వినా వర్తిర్ యాసిష్టమ్ మధుపాతమా నరా |
  గోమద్ దస్రా హిరణ్యవత్ || 8-022-17

  సుప్రావర్గం సువీర్యం సుష్ఠు వార్యమ్ అనాధృష్టం రక్షస్వినా |
  అస్మిన్న్ ఆ వామ్ ఆయానే వాజినీవసూ విశ్వా వామాని ధీమహి || 8-022-18