ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 21)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వయమ్ ఉ త్వామ్ అపూర్వ్య స్థూరం న కచ్ చిద్ భరన్తో ऽవస్యవః |
  వాజే చిత్రం హవామహే || 8-021-01

  ఉప త్వా కర్మన్న్ ఊతయే స నో యువోగ్రశ్ చక్రామ యో ధృషత్ |
  త్వామ్ ఇద్ ధ్య్ అవితారం వవృమహే సఖాయ ఇన్ద్ర సానసిమ్ || 8-021-02

  ఆ యాహీమ ఇన్దవో ऽశ్వపతే గోపత ఉర్వరాపతే |
  సోమం సోమపతే పిబ || 8-021-03

  వయం హి త్వా బన్ధుమన్తమ్ అబన్ధవో విప్రాస ఇన్ద్ర యేమిమ |
  యా తే ధామాని వృషభ తేభిర్ ఆ గహి విశ్వేభిః సోమపీతయే || 8-021-04

  సీదన్తస్ తే వయో యథా గోశ్రీతే మధౌ మదిరే వివక్షణే |
  అభి త్వామ్ ఇన్ద్ర నోనుమః || 8-021-05

  అచ్ఛా చ త్వైనా నమసా వదామసి కిమ్ ముహుశ్ చిద్ వి దీధయః |
  సన్తి కామాసో హరివో దదిష్ ట్వం స్మో వయం సన్తి నో ధియః || 8-021-06

  నూత్నా ఇద్ ఇన్ద్ర తే వయమ్ ఊతీ అభూమ నహి నూ తే అద్రివః |
  విద్మా పురా పరీణసః || 8-021-07

  విద్మా సఖిత్వమ్ ఉత శూర భోజ్యమ్ ఆ తే తా వజ్రిన్న్ ఈమహే |
  ఉతో సమస్మిన్న్ ఆ శిశీహి నో వసో వాజే సుశిప్ర గోమతి || 8-021-08

  యో న ఇదమ్-ఇదమ్ పురా ప్ర వస్య ఆనినాయ తమ్ ఉ వ స్తుషే |
  సఖాయ ఇన్ద్రమ్ ఊతయే || 8-021-09

  హర్యశ్వం సత్పతిం చర్షణీసహం స హి ష్మా యో అమన్దత |
  ఆ తు నః స వయతి గవ్యమ్ అశ్వ్యం స్తోతృభ్యో మఘవా శతమ్ || 8-021-10

  త్వయా హ స్విద్ యుజా వయమ్ ప్రతి శ్వసన్తం వృషభ బ్రువీమహి |
  సంస్థే జనస్య గోమతః || 8-021-11

  జయేమ కారే పురుహూత కారిణో ऽభి తిష్ఠేమ దూఢ్యః |
  నృభిర్ వృత్రం హన్యామ శూశుయామ చావేర్ ఇన్ద్ర ప్ర ణో ధియః || 8-021-12

  అభ్రాతృవ్యో అనా త్వమ్ అనాపిర్ ఇన్ద్ర జనుషా సనాద్ అసి |
  యుధేద్ ఆపిత్వమ్ ఇచ్ఛసే || 8-021-13

  నకీ రేవన్తం సఖ్యాయ విన్దసే పీయన్తి తే సురాశ్వః |
  యదా కృణోషి నదనుం సమ్ ఊహస్య్ ఆద్ ఇత్ పితేవ హూయసే || 8-021-14

  మా తే అమాజురో యథా మూరాస ఇన్ద్ర సఖ్యే త్వావతః |
  ని షదామ సచా సుతే || 8-021-15

  మా తే గోదత్ర నిర్ అరామ రాధస ఇన్ద్ర మా తే గృహామహి |
  దృళ్హా చిద్ అర్యః ప్ర మృశాభ్య్ ఆ భర న తే దామాన ఆదభే || 8-021-16

  ఇన్ద్రో వా ఘేద్ ఇయన్ మఘం సరస్వతీ వా సుభగా దదిర్ వసు |
  త్వం వా చిత్ర దాశుషే || 8-021-17

  చిత్ర ఇద్ రాజా రాజకా ఇద్ అన్యకే యకే సరస్వతీమ్ అను |
  పర్జన్య ఇవ తతనద్ ధి వృష్ట్యా సహస్రమ్ అయుతా దదత్ || 8-021-18