ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 20)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ గన్తా మా రిషణ్యత ప్రస్థావానో మాప స్థాతా సమన్యవః |
  స్థిరా చిన్ నమయిష్ణవః || 8-020-01

  వీళుపవిభిర్ మరుత ఋభుక్షణ ఆ రుద్రాసః సుదీతిభిః |
  ఇషా నో అద్యా గతా పురుస్పృహో యజ్ఞమ్ ఆ సోభరీయవః || 8-020-02

  విద్మా హి రుద్రియాణాం శుష్మమ్ ఉగ్రమ్ మరుతాం శిమీవతామ్ |
  విష్ణోర్ ఏషస్య మీళ్హుషామ్ || 8-020-03

  వి ద్వీపాని పాపతన్ తిష్ఠద్ దుచ్ఛునోభే యుజన్త రోదసీ |
  ప్ర ధన్వాన్య్ ఐరత శుభ్రఖాదయో యద్ ఏజథ స్వభానవః || 8-020-04

  అచ్యుతా చిద్ వో అజ్మన్న్ ఆ నానదతి పర్వతాసో వనస్పతిః |
  భూమిర్ యామేషు రేజతే || 8-020-05

  అమాయ వో మరుతో యాతవే ద్యౌర్ జిహీత ఉత్తరా బృహత్ |
  యత్రా నరో దేదిశతే తనూష్వ్ ఆ త్వక్షాంసి బాహ్వోజసః || 8-020-06

  స్వధామ్ అను శ్రియం నరో మహి త్వేషా అమవన్తో వృషప్సవః |
  వహన్తే అహ్రుతప్సవః || 8-020-07

  గోభిర్ వాణో అజ్యతే సోభరీణాం రథే కోశే హిరణ్యయే |
  గోబన్ధవః సుజాతాస ఇషే భుజే మహాన్తో న స్పరసే ను || 8-020-08

  ప్రతి వో వృషదఞ్జయో వృష్ణే శర్ధాయ మారుతాయ భరధ్వమ్ |
  హవ్యా వృషప్రయావ్ణే || 8-020-09

  వృషణశ్వేన మరుతో వృషప్సునా రథేన వృషనాభినా |
  ఆ శ్యేనాసో న పక్షిణో వృథా నరో హవ్యా నో వీతయే గత || 8-020-10

  సమానమ్ అఞ్జ్య్ ఏషాం వి భ్రాజన్తే రుక్మాసో అధి బాహుషు |
  దవిద్యుతత్య్ ఋష్టయః || 8-020-11

  త ఉగ్రాసో వృషణ ఉగ్రబాహవో నకిష్ టనూషు యేతిరే |
  స్థిరా ధన్వాన్య్ ఆయుధా రథేషు వో ऽనీకేష్వ్ అధి శ్రియః || 8-020-12

  యేషామ్ అర్ణో న సప్రథో నామ త్వేషం శశ్వతామ్ ఏకమ్ ఇద్ భుజే |
  వయో న పిత్ర్యం సహః || 8-020-13

  తాన్ వన్దస్వ మరుతస్ తాఉప స్తుహి తేషాం హి ధునీనామ్ |
  అరాణాం న చరమస్ తద్ ఏషాం దానా మహ్నా తద్ ఏషామ్ || 8-020-14

  సుభగః స వ ఊతిష్వ్ ఆస పూర్వాసు మరుతో వ్యుష్టిషు |
  యో వా నూనమ్ ఉతాసతి || 8-020-15

  యస్య వా యూయమ్ ప్రతి వాజినో నర ఆ హవ్యా వీతయే గథ |
  అభి ష ద్యుమ్నైర్ ఉత వాజసాతిభిః సుమ్నా వో ధూతయో నశత్ || 8-020-16

  యథా రుద్రస్య సూనవో దివో వశన్త్య్ అసురస్య వేధసః |
  యువానస్ తథేద్ అసత్ || 8-020-17

  యే చార్హన్తి మరుతః సుదానవః స్మన్ మీళ్హుషశ్ చరన్తి యే |
  అతశ్ చిద్ ఆ న ఉప వస్యసా హృదా యువాన ఆ వవృధ్వమ్ || 8-020-18

  యూన ఊ షు నవిష్ఠయా వృష్ణః పావకాఅభి సోభరే గిరా |
  గాయ గా ఇవ చర్కృషత్ || 8-020-19

  సాహా యే సన్తి ముష్టిహేవ హవ్యో విశ్వాసు పృత్సు హోతృషు |
  వృష్ణశ్ చన్ద్రాన్ న సుశ్రవస్తమాన్ గిరా వన్దస్వ మరుతో అహ || 8-020-20

  గావశ్ చిద్ ఘా సమన్యవః సజాత్యేన మరుతః సబన్ధవః |
  రిహతే కకుభో మిథః || 8-020-21

  మర్తశ్ చిద్ వో నృతవో రుక్మవక్షస ఉప భ్రాతృత్వమ్ ఆయతి |
  అధి నో గాత మరుతః సదా హి వ ఆపిత్వమ్ అస్తి నిధ్రువి || 8-020-22

  మరుతో మారుతస్య న ఆ భేషజస్య వహతా సుదానవః |
  యూయం సఖాయః సప్తయః || 8-020-23

  యాభిః సిన్ధుమ్ అవథ యాభిస్ తూర్వథ యాభిర్ దశస్యథా క్రివిమ్ |
  మయో నో భూతోతిభిర్ మయోభువః శివాభిర్ అసచద్విషః || 8-020-24

  యత్ సిన్ధౌ యద్ అసిక్న్యాం యత్ సముద్రేషు మరుతః సుబర్హిషః |
  యత్ పర్వతేషు భేషజమ్ || 8-020-25

  విశ్వమ్ పశ్యన్తో బిభృథా తనూష్వ్ ఆ తేనా నో అధి వోచత |
  క్షమా రపో మరుత ఆతురస్య న ఇష్కర్తా విహ్రుతమ్ పునః || 8-020-26